OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

firmy Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH,
Brühlweg 10, 74834 Elztal-Dallau
(dalej “firma Spitzer“)
Wersja obowiązująca od

sierpnia 2022 r.

I. Informacje ogólne, oferta umowna i zawarcie umowy

II. Odstąpienie od umowy

III. Ceny, warunki płatności, potrącenia, zabezpieczenie

IV. Dostawa

V. Odbiór, przejęcie ryzyka i wysyłka

VI. Zastrzeżenie prawa własności

VII. Właściwości

VIII. Zgłaszanie wad / gwarancja

IX. Okres przedawnienia

X. Odsprzedaż

XI. Znak producenta

XII. Ochrona danych osobowych

XIII. Postanowienia końcowe

 

Download Ogólne warunki handlowe

 

 I. INFORMACJE OGÓLNE, OFERTA UMOWNA I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają wyłączne zastosowanie do wszelkich obecnych i przyszłych relacji biznesowych pomiędzy firmą Spitzer a Kupującym. Wszelkie inne Warunki Handlowe Kupującego różniące się, uzupełniające lub stojące w sprzeczności z tu przedstawionymi zostają niniejszym wykluczone. Mają one zastosowanie wyłącznie w takim zakresie, w jakim firma Spitzer wyraźnie je zatwierdziła w indywidualnej umowie. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe w przedstawionej wersji zostają przyjęte i zaakceptowane przez Kupującego najpóźniej w terminie do odbioru towarów lub usług.
 2. Firma Spitzer zastrzega wszelkie prawa autorskie i prawa własności wobec faktur, kosztorysów, rysunków konstrukcyjnych oraz innych przekazanych dokumentów. Nie mogą być one przekazywane osobom trzecim dla celów inspekcji lub na stałe. Wspomniane muszą zostać zwrócone bezzwłocznie na żądanie firmy Spitzer. Kupującemu nie przysługuje prawo zachowania faktur, kosztorysów, rysunków konstrukcyjnych ani innych dokumentów. Wszelkie systemy techniczne, materiały lub części udostępnione firmie Spitzer przez klienta na potrzeby przetwarzania lub użycia będą zaopatrzone na żądanie firmy Spitzer w instrukcję. Wszelkie oferty i inne szczegóły, zwłaszcza szczegóły dotyczące cen i terminów dostawy, nie są wiążące, w szczególności dotyczy to pomiarów, wagi i innych danych, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 3. Firma Spitzer zastrzega sobie prawo do sprzedaży tymczasowej oraz do przyjęcia zamówienia przez dostawcę.
 4. Firma Spitzer zastrzega sobie prawo do zmian wykonawczych, jeżeli są niezbędne i wynikają z postępu technicznego lub jeżeli funkcja przedmiotu umowy nie ulega zasadniczej zmianie w następstwie powyższych zmian.
 5. Kupujący jest związany swoim zamówieniem do czasu otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Spitzer, nie dłużej jednak niż dwa miesiące.
 6. Umowa pomiędzy firmą Spitzer a Kupującym zostaje zawarta, jeżeli nastąpiło pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia warunkuje wszelkie zobowiązania firmy Spitzer. Ewentualne oświadczenia ustne lub telefoniczne nie mają charakteru wiążącego.
 7. Firma Spitzer uzyska zgodę Kupującego w przypadku zmiany zakresu koniecznych prac (produkcja, naprawa, konserwacja lub adaptacja); inne uzgodnienia obowiązują wyłącznie, jeżeli ewentualne dodatkowe koszty w stosunku do sumy w ofercie wzrastają nieznacznie. Jeżeli Kupujący nie udzieli swojej zgody, wówczas wszelkie koszty z tytułu przywrócenia oryginalnego stanu, w tym koszty godzin roboczych i koszty materiałów, zostaną zwrócone firmie Spitzer.
 8. Wszelkie zmiany w umowie lub dodatkowe uzgodnienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Dotyczy to także odwołania niniejszego rygoru formy pisemnej. W przypadku dostaw zagranicznych Kupujący ma obowiązek dopilnować zgodności wszystkich postanowień z prawem celnym i eksportowym. Kupujący powiadomi firmę Spitzer natychmiast na piśmie o wszelkich żądaniach i okolicznościach dotyczących udzielenia pozwoleń na podstawie prawa celnego i eksportowego. Jeżeli powyższe skutkuje zwłoką, firma Spitzer otrzyma zwrot wszelkich związanych z powyższym kosztów. W takim przypadku termin dostawy zostanie przełożony do czasu przedłożenia wymaganych pozwoleń celnych i eksportowych. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wspomnianych wyżej opóźnień.
 9. Wyłączną odpowiedzialność za zgodność z przepisami eksportowymi, importowymi i zezwoleniami oraz wymogami dla celów uzyskania pozwoleń technicznych lub operacyjnych, itp. w związku z przedmiotem umowy we wszystkich krajach poza Niemcami, ponosi Kupujący. We współpracy z Kupującym firma Spitzer zapewni wsparcie w uzyskaniu dokumentów, zezwoleń, pozwoleń, itp. koniecznych do otrzymania pozwolenia lub zgodności z przepisami eksportowymi, importowymi oraz zezwoleniami. Firma Spitzer udostępni wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotów umów w tym zakresie. Koszty poniesione z tego tytułu obciążają Kupującego.

 

W przypadku nieuzyskania zezwoleń, zgód, itp., dotyczących wykorzystania przedmiotu umowy poza granicami Niemiec, fakt ten nie będzie stanowił naruszenia umowy.

Kupującemu nie przysługuje prawo wypowiedzenia z podanych wyżej przyczyn. W przypadku nieuzyskania pozwolenia eksportowego lub innego lub jeżeli warunki uzyskania pozwoleń przestaną obowiązywać bez winy firmy Spitzer lub w przypadku uzyskania wiedzy o odnośnych przepisach na podstawie zagranicznego prawa handlowego bądź sankcjach nałożonych na Kupującego, firma Spitzer może unieważnić lub rozwiązać umowę, niezależnie od dalszych postanowień w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Jeżeli termin dostawy ulegnie opóźnieniu z powyższych powodów, wówczas Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

II. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Firma Spitzer zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) pojawią się okoliczności potwierdzające, iż Kupujący nie wywiązał się lub nie wywiąże się w terminie ze swoich obowiązków umownych. Dotyczy to w szczególności zobowiązań płatniczych w związku z ryzykiem upadłości, sankcji krajowych lub międzynarodowych nałożonych na klienta, zwłoki w przedłożeniu pozwoleń celnych i eksportowych;
b) firma Spitzer nie może wykonać umowy z powodu niewykonania dostawy przez osoby trzecie;
c) zdarzenie siły wyższej lub zakłócenie działalności firmy Spitzer lub osób trzecich uniemożliwiają lub istotnie opóźniają wykonanie umowy lub podwyższają koszt po stronie firmy Spitzer.
d) pozaumowne zobowiązania finansowe, które nie mają być ponoszone przez Kupującego uniemożliwiają wykonanie umowy lub istotnie zwiększają koszt (5% ceny umownej netto) bądź utrudniają wykonanie umowy w inny sposób.

 

 

III. CENY, WARUNKI PŁATNOŚCI, POTRĄCENIA, ZABEZPIECZENIE

 

 1. Wszystkie ceny stanowią ceny loco zakład produkcyjny plus podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili dostawy. Wszystkie ceny uznaje się za ceny bez upustów i rabatów. Ewentualne dodatkowe opłaty z tytułu transportu, przewozu, transferu oraz koszty opakowania, załadunku, spedycyjne i opłaty celne – o ile nie postanowiono inaczej – obciążają Kupującego. Ceny uważa się za uzgodnione z przewidywanym trzymiesięcznym terminem dostawy od daty zamówienia, w przeciwnym razie zastosowanie mają ceny dostawy obowiązujące w terminie dostawy. Ceny ustala się na podstawie cen materiałów i kosztów robocizny obowiązujących w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie pomiędzy potwierdzeniem zamówienia a uzgodnionym terminem dostawy, firma Spitzer może – po upływie czterech tygodni od daty potwierdzenia zamówienia – skorygować ceny i wykazać powyższe na żądanie Kupującego. Jeżeli powyższe skutkuje podwyżką ceny, która znacznie przekracza podwyżkę ogólnych kosztów utrzymania, Kupujący może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy jest bezskuteczne, jeżeli firma Spitzer niezwłocznie zobowiąże się wykonać umowę według pierwotnie ustalonych cen. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatność musi być dokonana natychmiast i bez jakichkolwiek potrąceń na rzecz firmy Spitzer. Zapłata w formie innej niż gotówkowa jest możliwa wyłącznie jako zapłata warunkowa.
 2. Zapłaty na rzecz osób trzecich można dokonać wyłącznie przez przedłożenie pisemnego upoważnienia do ściągnięcia długu. Jeżeli firma Spitzer i Kupujący uzgodnili płatność ratalną, zaś Kupujący zwleka z zapłatą raty dłużej niż dziesięć dni, całkowita pozostała kwota będzie należna i wymagalna natychmiast bez obowiązku wysłania wezwania do zapłaty lub określenia terminu. Weksle, wydatki, itp. będą regulowane odrębnie i bezzwłocznie w gotówce. Jeżeli termin płatności został przekroczony, niezależnie od tego czy ustalono płatność na raty czy nie, firma Spitzer może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości 10% powyżej bazowej stopy pożyczkowej w skali rocznej. Firma Spitzer zastrzega sobie prawo do określenia dalszych odszkodowań i odstąpienia od umowy.
 3. Firma Spitzer może w każdym przypadku zażądać zabezpieczenia od Kupującego wedle swojego uznania z chwilą potwierdzenia zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wywiąże się z obowiązku dostarczenia zabezpieczenia w terminie 14 dni, firma Spitzer może odstąpić od umowy zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.
 4. Kupujący może dokonywać potrącenia należności bezspornych lub prawnie uznanych za wiążące od należności firmy Spitzer. Prawo do zatrzymania kwot nie stosuje się, jeżeli klient nie jest użytkownikiem. Firma Spitzer może dokonać potrącenia wobec roszczeń podmiotu należącego do Grupy Spitzer. Zabezpieczenia zapewnione przez klienta obejmują wszelkie roszczenia firmy Spitzer, co Kupujący potwierdza przedkładając zabezpieczenie
 5. Jeżeli po potwierdzeniu zamówienia firma Spitzer uzyska wiedzę, iż wypłacalność Kupującego jest lub będzie zagrożona do wysokości zamówienia, może wówczas zbyć zabezpieczenie, zażądać zapłaty z góry lub zapłaty gotówkowej, nawet jeżeli w umowie określono inny sposób płatności. Prawo do odstąpienia od umowy przez firmę Spitzer pozostaje nienaruszone w następstwie powyższego.

 

 

IV. DOSTAWA

 

 1. Wszystkie terminy oraz terminy dostaw określone przez firmę Spitzer są zasadniczo niewiążące. Inne postanowienie będzie miało zastosowanie wyłącznie wówczas, jeżeli konkretne terminy wyraźnie ustalono jako wiążące w potwierdzeniu zamówienia. Wyłącza się odpowiedzialność firmy Spitzer za zwłokę w następstwie zdarzenia siły wyższej, strajku lub brakiem dostawy od podwykonawców. Firma Spitzer nie ponosi odpowiedzialności za działania w zakresie terminowej dostawy, poddostawców lub innych osób trzecich, nie będących pracownikami firmy Spitzer.
 2. W przypadku ustalenia konkretnego terminu i jego przekroczenia o więcej niż sześć tygodni, Kupujący wskazuje firmie Spitzer co najmniej czterotygodniowy termin ostateczny
 3. Jeżeli upłynie termin ostateczny Kupujący może odstąpić od umowy składając pisemne oświadczenie firmie Spitzer. W takim przypadku wyklucza się roszczenia o odszkodowanie wobec firmy Spitzer z tytułu niewykonania umowy. Obowiązek powiadomienia firmy Spitzer dotyczy wszystkich przypadków siły wyższej, w szczególności wojny, strajku, blokady, czynności urzędowych i innych zdarzeń, braku paliw, zakłócenia działalności z powodów technicznych, za które firma Spitzer nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzega się prawo do prawidłowej i terminowej dostawy firmy Spitzer. Spitzer bezzwłocznie powiadomi Kupującego o braku dostępności przedmiotu dostawy. We wszystkich wspomnianych przypadkach firma Spitzer może przedłużyć termin świadczenia usług o maksymalnie pięć miesięcy. W przypadku dłuższego lub trwałego zakłócenia usługi firma Spitzer może odstąpić od umowy. W takiej sytuacji Kupujący nie ma obowiązku wykonania swojego świadczenia umownego. Wszelkie płatności, jakie zostały dokonane będą zwrócone bezzwłocznie. Kupującemu nie przysługuje prawo do roszczeń odszkodowawczych ponad to, co określono powyżej.

 

 

V. ODBIÓR, PRZEJĘCIE RYZYKA I WYSYŁKA

 

 1. Klient zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy z ustalonego miejsca odbioru niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do odbioru i wystawieniu faktury. Po otrzymaniu powiadomienia o gotowości towaru do odbioru następuje przejście ryzyka na klienta.
 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego niezależnie od postanowień punktu 1. z chwilą odbioru lub przekazania przedmiotu umowy Kupującemu. Uważa się to za równoważne także, jeżeli Kupujący nie dokonał odbioru.
 3. Powyższe będzie mieć zastosowanie, jeżeli firma Spitzer w drodze wyjątku i na podstawie odrębnej umowy ponosi koszty wysyłki przedmiotu umowy.
 4. Przedmiot umowy jest wysyłany zawsze i wyłącznie na ryzyko i koszt Kupującego, który ponosi wszelkie koszty z tym związane (opłaty celne, ubezpieczenia, itp.) Ryzyko przechodzi na Kupującego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy osobom trzecim, niezależnie od rodzaju wysyłki.
 5. W przypadku nieustalenia rodzaju transportu, firma Spitzer może wybrać – wedle własnego uznania i z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności – najlepszy i najwłaściwszy rodzaj wysyłki.
 6. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru przedmiotu umowy po powiadomieniu o jego dostarczeniu lub zwleka z zapłatą lub nie przedstawia zabezpieczenia, którego żąda firma Spitzer przez okres dłuższy niż 14 dni, wówczas firma Spitzer może określić ostateczny termin kolejnych 14 dni i dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpić od umowy oraz zażądać odszkodowania z tytułu niewywiązania się przez Kupującego z obowiązków umownych. Zastrzega się prawo do dalszych roszczeń odszkodowawczych. W przypadku odszkodowania z tytułu niewywiązania się, firma Spitzer może ustalić faktycznie poniesione szkody lub zażądać odszkodowania ryczałtowego w wysokości 15% wartości umownej brutto. Kupujący może wykazać niższe szkody.
 7. W przypadku zwłoki w odbiorze, firma Spitzer może naliczyć koszty przestojowe w wysokości 40,00 EUR za dzień. Koszty przestojowe mogą być naliczane maksymalnie do wysokości 5% ceny umownej brutto.
 8. Jeżeli firma Spitzer przechowuje przedmiot umowy po uregulowaniu ceny kupna i na wyraźne żądanie Kupującego w zakładzie Spitzer, w takiej sytuacji ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego w uzgodnionym terminie odbioru. Nieodpłatne przechowywanie przedmiotu umowy wymaga pisemnego porozumienia.

 

VI. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 

 1. Przedmiot umowy pozostaje własnością firmy Spitzer do czasu uregulowania wszelkich roszczeń przysługujących firmie Spitzer wobec Kupującego z tytułu stosunku umownego.
 2. W przypadku sprzedaży przedmiotu umowy przez Kupującego, Kupujący dokonuje cesji swoich roszczeń wobec odbiorcy z tytułu odsprzedaży wraz z prawami pokrewnymi na rzecz firmy Spitzer, jako środka zabezpieczającego, bez konieczności składania dalszych oświadczeń. Firma Spitzer niniejszym zgadza się na rzeczoną cesję. Cesja dotyczy ewentualnie roszczenia także wobec prawnego następcy Kupującego. Niemniej jednak, cesja obejmuje jedynie kwotę odpowiadającą cenie przedmiotu umowy widniejącą na fakturze wystawionej przez firmę Spitzer. Roszczenia objęte cesją na rzecz firmy Spitzer będą regulowane według hierarchii ważności. Do czasu powiadomienia Kupujący może ściągać należności objęte roszczeniem scedowanym na rzecz firmy Spitzer zgodnie z punktem VI. 2. Kupujący bezzwłocznie przekaże płatności dokonane z tytułu scedowanych roszczeń do wysokości zabezpieczonego roszczenia firmy Spitzer. W przypadku uzasadnionych interesów, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, wstrzymania płatności, wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, wszczęcia postępowania upadłościowego, protestu weksla lub uzasadnienia wniosku o nadmierne zadłużenie lub groźby niewypłacalności Kupującego, Spitzer może cofnąć upoważnienie Kupującego do ściągnięcia należności. Ponadto, firma Spitzer może ujawnić cesję jako zabezpieczenie, zbyć scedowane roszczenia oraz zażądać ujawnienia cesji jako zabezpieczenia Kupującego wobec odbiorcy po uprzednim wezwaniu do przestrzegania terminu.
 3. W przypadku wykazania uzasadnionego interesu Kupujący ma obowiązek przekazać firmie Spitzer informacje konieczne do potwierdzenia swoich praw wobec odbiorcy oraz wymagane dokumenty.
 4. Kupujący nie może dokonywać zastawu ani cesji jako zabezpieczenia w okresie, w którym tytuł podlega zastrzeżeniu. Kupujący powiadomi Spitzer bezzwłocznie w przypadku przejęcia, zajęcia lub innych czynności osób trzecich. Odsprzedaż przedmiotu umowy jest dozwolona wyłącznie dla odsprzedawców w normalnym toku działalności i wyłącznie pod warunkiem, że zapłata wartości przedmiotu umowy jest dokonywana na dobro firmy Spitzer. Kupujący zobowiąże także odbiorcę, iż z chwilą płatności ten ostatni nabywa wyłącznie tytułu własności.
 5. Jeżeli realizowalna wartość praw wynikających z zabezpieczenia, które przysługują firmie Spitzer, przekracza wysokość wszystkich roszczeń objętych zabezpieczeniem o więcej niż 10%, wówczas Spitzer zwolni odpowiednią część praw wynikających z zabezpieczenia na żądanie Kupującego. Uznaje się, że warunki wstępne dla powyższego zostały spełnione, jeżeli szacowana wartość zabezpieczenia przysługującego firmie Spitzer osiąga lub przekracza 150% wartości zabezpieczonych roszczeń. Firma Spitzer przysługuje możliwość wyboru – spośród różnych praw wynikających z zabezpieczenia – sposobu dokonania zwolnienia.
 6. W przypadku naruszenia obowiązków przez Kupującego, w szczególności zwłoki w płatności, firma Spitzer może – bez określania terminu – zażądać zwrotu przedmiotu dostawy oraz – odstąpić od umowy; Kupujący ma obowiązek przekazać przedmiot dostawy. Samo żądanie przekazania przedmiotu umowy nie stanowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że tak zadeklaruje firma Spitzer.
 7. Wszelkie koszty związane z przejęciem przedmiotu umowy podlegającego zastrzeżeniu tytułu, zwrotu i sprzedaży obciążają Kupującego. Wysokość kosztów wynosi co najmniej 15% wpływów ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT. Kupujący może wykazać niższe koszty. Wpływy będą podlegać kompensacie po potrąceniu wszelkich kosztów (kapitału, odsetek, prowizji oraz kosztów innego rodzaju, kosztów naprawy, kosztów części zamiennych lub kosztów dostaw, przysługujących firmie Spitzer od Kupującego wraz z innym roszczeniami, jakie są związane z umową, m.in. kosztów postępowania prawnego).
 8. Jeżeli przedmiotem umowy jest naprawa, wówczas wszystkie zainstalowane części pozostaną własnością firmy Spitzer do czasu zaspokojenia wszelkich roszczeń, które mogą być określone w terminie dostawy. W przypadku określonym w § 947 par. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego, Kupujący dokonuje cesji – jako środka zabezpieczającego – udziału we współwłasności przedmiotu umowy, według stosunku wartości prac naprawczych do wartości przedmiotu naprawy na rzecz firmy Spitzer.
 9. Jeżeli zlecenie naprawy wynika ze zdarzenia objętego ubezpieczeniem, Kupujący dokonuje cesji wszelkich roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego na rzecz firmy Spitzer jako środka zabezpieczającego. Firma Spitzer niniejszym przyjmuje powyższe. Kupujący może wykazać roszczenia na podstawie zdarzenia objętego ubezpieczeniem we własnym imieniu i na własny rachunek, chyba że firma Spitzer zadeklaruje, iż będzie dochodzić zaspokojenia tychże roszczeń samodzielnie.
 10. Na obowiązek Kupującego ponoszenia wszelkich ryzyk, odpowiedzialności, podatków, ceł oraz innych ciężarów i kosztów dotyczących pojazdu, w zakresie w jakim wynikają one z obsługi pojazdu, nie będzie wpływać zastrzeżenie tytułu ani cesja zabezpieczenia. Przekazanie zastąpi fakt oddania Kupującemu pojazdu do użytku. Jeżeli pojazd nie znajduje się już w posiadaniu Kupującego, Kupujący przenosi roszczenia z tym związane na rzecz firmy Spitzer.
 11. W okresie zastrzeżenia tytułu Kupujący ma obowiązek utrzymywać przedmiot umowy w dobrym stanie oraz przeprowadzać stosowne naprawy i usługi serwisowe w autoryzowanych warsztatach firmy Spitzer lub uznanych specjalistycznych warsztatach. Ponadto, Kupujący ma obowiązek posiadać pełne ubezpieczenie od szkód, zniszczenia, itp. na własny koszt, a także zgłosić towarzystwu ubezpieczeniowemu fakt, iż przedmiot ubezpieczenia podlega zastrzeżeniu tytułu i polecić towarzystwu ubezpieczeniowemu, aby dokonało wypłaty na podstawie polisy ubezpieczeniowej na rzecz firmy Spitzer w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego do wysokości roszczeń przysługujących Spitzer. Kupujący ma obowiązek bezzwłocznie przedstawić formie Spitzer dowód ubezpieczenia w powyższym rozumieniu. W przypadku braku ubezpieczenia, firma Spitzer może wykupić je na koszt Kupującego wedle własnego wyboru. Jeżeli Kupujący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków płatniczych oraz w zakresie posiadania ubezpieczenia i obowiązków wynikających z zastrzeżenia tytułu, wstrzyma ewentualne płatności lub majątek Kupującego będzie przedmiotem wniosku o upadłość lub ugodę lub wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe, wówczas pozostały dług będzie należny i wymagalny natychmiast, także jeżeli dalsze terminy płatności zostały określone w wekslach, itp. W przypadku, gdy pozostała należność nie zostanie uregulowana w całości, prawo Kupującego do towarów traci moc ze skutkiem natychmiastowym. Kupujący niniejszym nieodwołalnie upoważnia firmę Spitzer do objęcia przedmiotu umowy w posiadanie. Kupującemu nie przysługuje wówczas prawo do kompensaty, niezależnie od podstaw prawnych. Firma Spitzer może sprzedać towar, niezależnie od dalszych zobowiązań Kupującego. W takiej sytuacji firma Spitzer zleci urzędowemu rzeczoznawcy określenie wartości, uznając tę wartość minus koszty objęcia w posiadanie oraz 10% oszacowanej wartości.

 

VII. WŁAŚCIWOŚCI

 

Za wiążące porozumienie w sprawie przedmiotu umowy uznaje się wyłącznie potwierdzenie zamówienia przez firmę Spitzer. Publiczna reklama, komunikaty lub inne ogłoszenia firmy Spitzer lub osób trzecich nie stanowią wiążącej oferty. Roszczenia klienta nie są uzasadnione w przypadku zwyczajowych odstępstw w branży. Firma Spitzer nie udziela gwarancji, chyba że zostanie to jednoznacznie uzgodnione.

 

VIII. ZGŁASZANIE WAD / GWARANCJA

 

 1. Jeżeli Kupujący nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, o którym mowa w punkcie V.1. lub nie wywiąże się w terminie lub należycie, wówczas jego roszczenia na podstawie gwarancji są wykluczone. Zgłoszenia wad należy dokonać w formie pisemnej w terminie jednego tygodnia. Ten sam termin stosuje się do wad ukrytych i zaczyna swój bieg z chwilą ich stwierdzenia.
 2. Wszelkie koszty nieuzasadnionego zgłoszenia wad będą zwracane firmie Spitzer przez Kupującego.
 3. Jeżeli pojawi się wada i zostanie zgłoszona w terminie, firma Spitzer może usunąć wadę lub wykonać nową dostawę. Decyzję w tym zakresie podejmuje wyłącznie firma Spitzer. Zgłoszenia roszczeń na podstawie gwarancji Kupujący dokonuje na piśmie. Firmie Spitzer przysługuje rozsądny termin na zaspokojenie roszczeń. Jeżeli przedmiot umowy wymaga naprawy, naprawę uznaje się za niewykonaną dopiero po trzeciej bezskutecznej próbie. Wówczas Kupującemu przysługuje obniżka ceny lub prawo do odstąpienia od umowy. Ustawowe przypadki zbędności wyznaczenia terminu pozostają nienaruszone zgodnie z § 478, 479 niemieckiego kodeksu cywilnego. W przypadku kolejnej naprawy Kupujący – jeżeli dotyczy podmiotu handlowego – ponosi koszty transportu bądź wysyłki. Różnice w odcieniu koloru oraz zmiany w zakresie dostawy, w tym m.in. zmiany budowy i formy, nie są szkodliwe, jeżeli zmiany bądź odstępstwa uznaje się za rozsądne, biorąc pod uwagę wzajemne interesy.
 4. Kupującemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze w ramach gwarancji – także po wykonaniu i odstąpieniu od umowy.
 5. Jeżeli Kupujący występuje z roszczeniem o odszkodowanie, wówczas przedmiot umowy może pozostać w jego posiadaniu wedle uznania firmy Spitzer. W takim przypadku odszkodowanie uznaje się do wysokości pomiędzy ceną kupna a wartością wadliwego przedmiotu umowy. W przypadku kolejnej przeróbki w drodze naprawy, wszystkie wymienione części stają się własnością firmy Spitzer.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego jest wykluczone, jeżeli zgłoszona wada jest nieistotna w rozumieniu § 439 niemieckiego kodeksu cywilnego.
 7. Wadliwe instrukcje montażu nie upoważniają ani do odstąpienia ani do dodatkowego wykonania przedmiotu umowy, a jedynie do zażądania dostarczenia bezbłędnych instrukcji montażu.
 8. Wyklucza się roszczenia gwarancyjne Kupującego, jeżeli Kupujący korzysta z przedmiotu umowy w sposób nieodpowiedni lub niewłaściwy, w szczególności jeżeli nie przestrzega regulacji dotyczących eksploatacji, obciążenia osi oraz innych regulacji ruchu drogowego, w zakresie zapobiegania wypadkom, niewłaściwego montażu lub eksploatacji przez Kupującego lub osoby trzecie, zwyczajowego zużycia, niewłaściwej lub niedbałej obsługi, niewłaściwego serwisu, oddziaływania chemikaliów, czynników elektro-chemicznych lub elektrycznych.
 9. Niewłaściwa naprawa, przeróbka wykonana przez Kupującego lub osobę trzecią skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń na gwarancyjnych. Powyższe stosuje się także do zmian w przedmiocie umowy bez zgody firmy Spitzer. W przypadku części wbudowanych oraz dostarczonych producentów pojazdów silnikowych, gwarancja udzielona przez producenta tych części lub pojazdów w stosownych przypadkach przechodzi na Kupującego z wyłączeniem dalszej odpowiedzialności firmy Spitzer.
 10. Jeżeli użycie przedmiotu dostawy skutkuje naruszeniem praw własności przemysłowej i praw autorskich w Niemczech, firma Spitzer uzyska dla Kupującego prawo do dalszego użycia i pokryje związane z tym koszty. Firma Spitzer może – wedle własnego uznania – zmodyfikować przedmiot dostawy w taki sposób, aby prawa własności przemysłowej lub prawa autorskie nie były naruszane. Jeżeli powyższe nie jest możliwe w słusznym terminie lub wyłącznie w warunkach niezasadnych finansowo, obie strony mogą rozwiązać niniejszą umowę. Wyklucza się dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze. Firma Spitzer może jednak zwolnić i zabezpieczyć Kupującego przed bezspornymi roszczeniami posiadaczy praw lub roszczeniami uznanymi jako ostateczne i wiążące. Powyższe roszczenia i zobowiązania powstają jedynie wówczas, gdy Kupujący powiadomi o naruszeniu praw bezzwłocznie, w ciągu jednego tygodnia i zapewni wsparcie w obronie oraz umożliwi ewentualną modyfikację. Wspomniane zobowiązania i roszczenia powstają jedynie wówczas, gdy firma Spitzer zastrzeże sobie prawo do wszelkich środków obrony, w tym m.in. ugody pozasądowej oraz jeżeli roszczenia lub wady tytułu nie wynikają z instrukcji Kupującego oraz jeżeli naruszenie praw nie wynikało z faktu, iż Kupujący w sposób niezależny zmienił przedmiot umowy lub wykorzystał go w sposób niezgodny z prawem.
 11. Koszty poniesione w celu wykonania dodatkowych świadczeń obciążają Kupującego w zakresie, w jakim są większe z powodu wykonywania prac w miejscu innym niż zakład Kupującego, chyba że transport do tego miejsca odpowiada ich wykonaniu zgodnie z przeznaczeniem. Zastosowanie § 478 niemieckiego kodeksu cywilnego pozostaje nienaruszone.
 12. Jeżeli przedmiot umowy jest używany, roszczenia i prawa z tytułu wad w przedmiocie umowy – niezależnie od podstaw prawnych – zostają wyłączone. Wyłączenie stosuje się do wszystkich roszczeń odszkodowawczych wobec firmy Spitzer z tytułu wady – niezależnie od podstawy prawnej roszczenia. W przypadku powstania roszczeń odszkodowawczych wobec firmy Spitzer, które nie są związane z wadą, zostają one wykluczone.
 13. Wyłączenie ma zastosowanie z następującym zastrzeżeniem:
  Zasadniczo nie ma zastosowania w przypadku celowego lub oszukańczego ukrycia wady lub w przypadku, gdy firma Spitzer przejął gwarancję jakości przedmiotu dostawy.
 14. Nie podlega wyłączeniu odpowiedzialność firmy Spitzer w przypadku utraty życia, szkody ciała lub zdrowia.
 15. W przypadku, gdy osoba trzecia ponosi odpowiedzialność za szkodę (objętą ubezpieczeniem), firma Spitzer ponosi odpowiedzialność wyłącznie za związane z tym niedogodności, np. wyższe składki ubezpieczeniowe. Odpowiedzialność w tym przypadku jest ograniczona do rażącego zaniedbania lub umyślnej winy.
 16. W przypadku odszkodowania za opóźnienia w płatnościach firmy Spitzer, jest ono ograniczone do maksymalnie 5% wartości zamówienia. Roszczenie o odszkodowanie zamiast wykonania usługi jest ograniczone do maks. 25% wartości umownej. Wartość umowną ustala się na podstawie ceny kupna przedmiotu umowy lub wynagrodzenia za prace.
 17. Powyższe postanowienia nie mają wpływu na roszczenia na podstawie Ustawy o odpowiedzialności za produkt.
 18. Roszczenia odszkodowawcze firmy Spitzer wobec Kupującego określa się na 15% wartości umownej w powyższym rozumieniu. Ponadto, firma Spitzer może wykazać wyższe – Kupujący zaś niższe – szkody. Roszczenie odszkodowawcze Kupującego z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych jest ograniczone do typowych, przewidywalnych szkód, z zastrzeżeniem, iż nie zachodzą w tym samym czasie inne szczególne przypadki określone niniejszym.
 19. Pojazdy firmy Spitzer są przeznaczone do użytku w kraju / na terytorium przedstawionym firmie Spitzer. Jeżeli pojazd ma być używany w innych krajach / terytoriach, może wymagać zmodyfikowanego rodzaju konstrukcji. W związku z tym Kupujący ma obowiązek uzgodnić planowane używanie w innych krajach / terytoriach odpowiednio wcześniej z firmą Spitzer. W przeciwnym razie firma Spitzer nie udziela Kupującemu gwarancji bezproblemowej eksploatacji pojazdów. Wyłącza się wszelkie gwarancje, jeżeli pojazdy będą używane przez Kupującego w innych krajach / terytoriach bez uzgodnienia z firmą Spitzer.

 

IX. OKRES PRZEDAWNIENIA

 

Okres przedawnienia roszczeń Kupującego z tytułu wad przedmiotu umowy – niezależnie od podstaw prawnych – i innych roszczeń związanych z tymże (roszczeń odszkodowawczych) wynosi 12 miesięcy. Jeżeli przedmiot umowy jest przedmiotem używanym, okres przedawnienia wynosi 6 miesięcy.

 

X. ODSPRZEDAŻ

 

Jeżeli Kupujący może dokonywać odsprzedaży niezależnie od zastrzeżenia tytułu, wówczas zobowiązuje się odsprzedać przedmiot umowy wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi w języku krajowym oraz z instrukcją eksploatacji pojazdów firmy Spitzer, które są istotne dla bezpieczeństwa. Kupujący zobowiąże do powyższego – w formie umowy – także swoich kontrahentów. Kupujący nieodwołalnie zwalania firmę Spitzer z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich na podstawie odpowiedzialności za produkt i/lub odpowiedzialności producenta.

 

XI. ZNAK PRODUCENTA

 

Firma Spitzer jest uprawniona do dołączania znaku producenta – tabliczki znamionowej producenta podmiotu – przedmiotu umowy wedle własnego uznania, z wyjątkiem znaku do przyspawania lub naklejki w zwyczajowych rozmiarach, co będzie następować na żądanie. W razie braku żądania klienta, powyższe będzie zgłaszane Spitzer na piśmie najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od otrzymania potwierdzenia zamówienia.

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Firma Spitzer ma prawo przetwarzać, przechowywać i w niezbędnym zakresie przekazywać osobom trzecim dane kontrahenta, w posiadanie których weszła w związku z relacjami biznesowymi, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych Republiki Federalnej Niemiec, w zakresie, w jakim ma to na celu realizację umowy, rozpatrzenie reklamacji, podjęcie akcji wycofywania produktów z rynku lub spełnienia porównywalnych wymogów.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Miejscem wykonania wzajemnych zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest siedziba prawna zakładu produkcyjnego firmy Spitzer, który realizuje dostawę.
 2. Miejscem jurysdykcji dla ewentualnych sporów wynikających ze stosunku umownego z Kupującym jest adres: 74821 Mosbach /Baden. Firma Spitzer może poddać spór do rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego lub Sądu Regionalnego, jako sądu pierwszej instancji, niezależnie od wysokości spornej kwoty.
 3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych z Kupującym jest wyłącznie prawo niemieckie. Konwencja ONZ w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym jednoznacznie wykluczona.
 4. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych okażą się nieważne lub niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Strony niniejszym zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienie postanowieniem, które możliwie najbardziej odzwierciedla nieważne postanowienie pod względem faktycznym i finansowym.

 

Niniejsze OWH zostały sporządzone w językach polskim i niemieckim (dwuszpaltowo) i obydwie wersje zostają potwierdzone przez strony umowy przez podpisanie umowy sprzedaży.

Jednakże w sprawach spornych wiążąca treść OWH w języku niemieckim jest jedyną podstawą prawną. Tłumaczenie umowy sprzedaży na język polski służy wyłącznie w celu rozumienia OWH przez polskich klientów.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

der Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH,
Brühlweg 10, 74834 Elztal-Dallau
(Nachfolgend: „Spitzer“)
Stand August 2022

I. Allgemeines, Vertragsangebot und -abschluss

II. Rücktritt vom Vertrag

III. Preise und Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, Sicherheiten

IV. Lieferung

V. Abnahme, Gefahrübergang und Versand

VI. Eigentumsvorbehalt

VII. Beschaffenheit

VIII. Mängelrügen/Gewährleistung

IX. Verjährung

X. Weiterveräußerung

XI. Herstellerhinweis

XII. Datenschutz

XIII. Schlussbestimmungen

 

Download Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

 

I. Allgemeines, Vertragsangebot und -abschluss

 

 1. Es gelten ausschließlich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen Spitzer und dem Auftraggeber. Anderen, abweichenden, entgegenstehenden, ergänzenden oder negierenden allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie gelten nur insoweit, als Spitzer ihnen ausdrücklich und einzelvertraglich zugestimmt hat. Spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung durch den Auftraggeber akzeptiert dieser die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils geltenden Fassung.
 2. An allen Rechnungen, Kostenvoranschlägen, Konstruktionszeichnungen, sonstigen Unterlagen behält sich Spitzer sämtliche Urheber- und Eigentumsrechte vor. Sie dürfen Dritten gegenüber weder zur Einsichtnahme noch dauerhaftem Verbleib überlassen werden. Sie sind auf Verlangen von Spitzer unverzüglich zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers an den Rechnungen, Kostenvoranschlägen, Konstruktionszeichnungen bzw. sonstigen Unterlagen besteht nicht und ist ausdrücklich ausgeschlossen. Technische Anlagen, Material oder Teile, die Spitzer vom Auftraggeber zur Bearbeitung oder Einsatz zur Verfügung gestellt werden sind auf Verlangen von Spitzer mit einer schriftlichen Anleitung zu versehen. Alle Angebote oder sonstige Angaben, insbesondere Angaben über Preise und Lieferzeiten sind freibleibend, dies betrifft insbesondere Maß-, Gewichts- und sonstige Leistungsdaten, sofern nichts anderes vereinbart ist.
 3. Spitzer behält sich die Zwischenveräußerung sowie die Auftragsannahme durch Lieferanten vor.
 4. Ausführungsänderungen bleiben ebenso vorbehalten, wenn sie durch technische Weiterentwicklungen bedingt und erforderlich sind oder die Funktion des Vertragsgegenstandes hierdurch nicht wesentlich verändert wird.
 5. Der Auftraggeber ist an seine Bestellung bis zum Eingang der Auftragsbestätigung von Spitzer, längstens jedoch zwei Monate, gebunden.
 6. Der Vertrag zwischen Spitzer und dem Auftraggeber ist geschlossen, wenn die Annahme der Bestellung in Textform bestätigt wurde. Für alle Vertragspflichten Spitzers ist die Textform der Auftragsbestätigung maßgeblich. Mündliche oder fernmündliche Erklärungen sind in jedem Fall unverbindlich.
 7. Bei der Änderung des Umfangs der notwendigen Arbeiten (Fertigungs-, Reparatur-, Instandsetzungs- oder Umbauarbeiten) wird Spitzer das Einverständnis des Auftraggebers einholen, etwas anderes gilt nur dann, wenn sich die ergebenden Mehrkosten gegenüber der Angebotssumme nur geringfügig erhöhen. Erteilt der Auftraggeber sein Einverständnis nicht, so sind Spitzer alle Kosten für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes unter Einschluss der Arbeitszeit und Materialkosten zu ersetzen.
 8. Nebenabreden oder jegliche Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Textformklausel. Bei Lieferungen ins Ausland hat der Auftraggeber für die Einhaltung aller zoll- und ausfuhrrechtlichen Bestimmungen Sorge zu tragen. Der Auftraggeber hat Spitzer unverzüglich in Textform und nach Aufforderung über alle Umstände zu informieren, die die Erteilung zoll- und ausfuhrrechtlicher Genehmigungen betreffen. Kommt es hierbei zu Verzögerungen, sind Spitzer alle sich hieraus ergebenen Kosten zu erstatten. Der Lieferzeitpunkt verschiebt sich in diesen Fällen bis zur Vorlage aller erforderlichen Zoll- und Ausfuhrgenehmigungen. Ansprüche des Auftraggebers aufgrund dieser Verzögerungen bestehen nicht.
 9. Der Auftraggeber ist allein verantwortlich für die Einhaltung aller sämtlicher Ausfuhr-, Einfuhr- und Zulassungsbestimmungen und sofern erforderlich für die Beschaffung technischer Zulassungen oder Betriebsgenehmigungen, etc. hinsichtlich des Vertragsgegenstandes in allen Ländern außerhalb von Deutschland. In Abstimmung mit dem Auftraggeber ist Spitzer bereit bei der Beschaffung der erforderlichen Unterlagen, Zulassungen, Genehmigungen, etc., die für die Erteilung von Genehmigungen oder die Einhaltung der Ausfuhr-, Einfuhr- und Zulassungsbestimmungen notwendig sind behilflich zu sein. Spitzer wird diesbezüglich sämtliche Unterlagen über die Vertragsgegenstände zur Verfügung stellen, die hierdurch entstehenden Kosten gehen allein zu Lasten des Auftraggebers.

 

Im Falle der Nichterteilung von Genehmigungen, Zulassungen etc., die sich auf die Verwendbarkeit des Vertragsgegenstandes außerhalb von Deutschland beziehen und hierfür erforderlich sind stellt keinen Mangel des Vertragsgegenstandes dar.

Rücktritt und Anfechtung aus diesen Gründen sind für den Auftraggeber ausgeschlossen. Sofern Ausfuhrgenehmigungen oder ähnliches nicht erteilt wird oder Voraussetzungen für erteilte Genehmigungen nachträglich entfallen, ohne das Spitzer dies zu vertreten hat, oder wenn außenhandelsrechtliche Vorschriften oder gegen den Auftraggeber verhängte Sanktionen bekannt werden, kann Spitzer ungeachtet der weiteren in diesen AGB vereinbarten Regelungen vom Vertrag zurücktreten oder kündigen. Verzögert sich aus diesen Gründen die Lieferfrist, so stehen dem Auftraggeber keine Ansprüche zu, Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

 

II. Rücktritt vom Vertrag

 

Spitzer behält sich das Recht zum Rücktritt vom Vertrag vor, wenn

a) Umstände bekannt werden, die den Schluss zulassen, dass der Auftraggeber seine vertraglichen Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen wird. Dies betrifft insbesondere Zahlungsverpflichtungen, in Folge drohender Insolvenz, nationale oder internationale Sanktionen gegen den Auftraggeber, nicht rechtzeitige Vorlage aller Zoll- und Ausfuhrgenehmigungen.

b) Spitzer die Vertragserfüllung durch Nichtbelieferung seitens Dritter unmöglich wird,

c) höhere Gewalt oder Betriebsstörungen bei Spitzer oder Dritten, die die Erfüllung durch Spitzer verhindern oder erheblich verzögern oder verteuern.

d) außervertragliche, vom Auftraggeber nicht zu tragende, finanzielle Belastungen die Erfüllung verhindern, erheblich verteuern (5 % des Nettovertragspreises) oder in sonstiger Weise erschweren.

 

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, Sicherheit

 

 1. Sämtliche Preise gelten ab Lieferwerk, zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer bei Lieferung. Sämtliche Preise verstehen sich ohne Skonto oder sonstiger Nachlässe. Zuschläge und Nebenleistungen für Beförderung, Verbringung, Überführung, Transport- und Verpackungskosten, Verlade-, Frachtkosten und Zölle gehen, wenn nichts anderes vereinbart wurde, zu Lasten des Auftraggebers. Die Preise gelten als fest vereinbart bei vorgesehener Lieferung innerhalb von drei Monaten ab Bestellung, ansonsten geltend die am Liefertag gültigen Lieferpreise. Die Preise sind auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung geltenden Materialpreise und Lohnkosten berechnet. Bei einer diesbezüglichen Änderung zwischen der Auftragsbestätigung und dem vereinbarten Lieferzeitpunkt ist Spitzer berechtigt nach Ablauf von vier Wochen nach der Auftragsbestätigung die Preise entsprechend anzupassen und auf Verlangen dem Auftraggeber nachweisen. Ergibt sich eine Preiserhöhung, die den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten nicht unwesentlich übersteigt, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist ohne Wirkung, wenn Spitzer sich unverzüglich zur Durchführung des Vertrages zu den ursprünglich vereinbarten Preisen verpflichtet. Ohne ausdrückliche anderweitige schriftliche Vereinbarung hat die Zahlung sofort und ohne Abzug kostenfrei bei Spitzer zu erfolgen. Andere als bare Zahlungsmittel werden in jedem Fall nur erfüllungshalber entgegengenommen.
 2. An Dritte kann nur bei Vorlage einer Inkassovollmacht in Textform befreiend geleistet werden. Sofern zwischen Spitzer und dem Auftraggeber eine Ratenzahlung vereinbart wurde und der Auftraggeber um mehr als zehn Tage mit einer Rate in Verzug ist, wird der gesamte Restbetrag sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer weiteren Zahlungserinnerung oder Fristsetzung bedarf. Wechselzinsen, Spesen etc. sind gesondert und sofort in bar zu entrichten. Bei Überschreitung eines Zahlungsziels, gleich ob eine Ratenzahlung vereinbart wurde oder nicht, kann Spitzer Zinsen in Höhe von 10 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.
  1. berechnen ohne dass es einer weiteren Inverzugsetzung bedarf. Spitzer behält sich das Recht vor einen weitergehenden Schaden geltend zu machen und vom Vertrag zurückzutreten.
 3. Spitzer ist berechtigt in jedem Fall mit Auftragsbestätigung eine Sicherheitsleistung nach ihrer Wahl vom Auftraggeber zu verlangen. Erfüllt der Auftraggeber seine Verpflichtung zur Sicherheitsleistung innerhalb von 14 Tagen nicht, kann Spitzer nach Maßgabe dieser AGB vom Vertrag zurücktreten.
 4. Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen gegenüber Forderungen von Spitzer aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte bestehen nicht, sofern der Auftraggeber nicht Verbraucher ist. Spitzer kann mit und gegen Forderungen aufrechnen, die einem Unternehmen der Spitzer Gruppe angehören. Die von dem Auftraggeber zu erbringenden Sicherungsmittel haften für alle Forderungen der Firmengruppe Spitzer. Der Auftraggeber hat bei Bestellung der Sicherung hierfür Sorge zu tragen.
 5. Erhält Spitzer nach Bestätigung des Auftrages Kenntnis darüber, dass die Kreditwürdigkeit des Kunden in der Höhe der Bestellung fraglich ist oder wird, ist Spitzer nach seiner Wahl berechtigt, die Sicherheiten zu verwerten, Vorauszahlungen oder Barzahlungen zu verlangen, auch wenn im Einzelvertrag eine andere Zahlungsweise vereinbart wurde. Das Recht zum Rücktritt von Spitzer bleibt hiervon unberührt.

 

IV. Lieferung 

 

 1. Alle von Spitzer genannten Termine und Lieferfristen sind grundsätzlich unverbindlich. Etwas anderes gilt nur dann, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich bestimmte Termine als verbindlich vereinbart wurden. Für Verzögerungen durch jede Form höherer Gewalt, Streik oder Lieferausfälle von Vorlieferanten, ist eine Haftung Spitzers ausgeschlossen. Zulieferer oder andere Dritte sind keine Erfüllungsgehilfen von Spitzer, für deren Verhalten in Bezug auf Rechtzeitigkeit der Lieferung Spitzer nicht haftet.
 2. Für den Fall der Vereinbarung eines Fixtermines und einer Fristüberschreitung um mehr als sechs Wochen, hat der Auftraggeber Spitzer eine Nachfrist von mindestens vier Wochen einzuräumen.
 3. Sofern diese Nachfrist fruchtlos verstreicht, kann der Auftraggeber durch Erklärung in Textform gegenüber Spitzer vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall sind Schadensersatzansprüche gegen Spitzer wegen Nichterfüllung ausgeschlossen. Die Verpflichtung zur Leistung Spitzers ruht in allen Fällen höherer Gewalt, insbesondere im Kriegsfall, Streik, Aussperrung, behördlicher Maßnahmen und sonstiger Ereignisse, Verknappung von Betriebsstoffen, technisch bedingten Betriebsunterbrechungen, die Spitzer nicht zu vertreten hat. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung Spitzers bleibt vorbehalten. Spitzer wird den Auftraggeber unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren. In allen oben genannten Fällen ist Spitzer berechtigt den Zeitpunkt der Leistungserbringung zu verschieben, jedoch höchstens um fünf Monate. Bei einer längeren oder dauerhaften Leistungsstörung ist Spitzer berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall ist der Auftraggeber zur Erbringung seiner vertraglichen Leistung nicht verpflichtet. Etwaig geleistete Zahlungen werden unverzüglich zurückgewährt. Schadensersatzansprüche darüber hinaus stehen dem Auftraggeber nicht zu.

 

V. Abnahme, Gefahrübergang und Versand

 

 1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand am vereinbarten Abnahmeort unverzüglich nach Meldung der Abholbereitschaft und Rechnungsstellung abzuholen. Mit Zugang der Mitteilung über die Abholbereitschaft geht die Gefahr auf den Kunden über.
 2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht ungeachtet der Ziff.
 3. mit der Abnahme oder der Übergabe auf den Auftraggeber über. Dem steht es gleich, wenn sich der Auftraggeber in Annahmeverzug befindet.
 4. Dies gilt auch dann, wenn Spitzer ausnahmsweise und aufgrund gesonderter Vereinbarung die Kosten für den Versand des Vertragsgegenstandes zu tragen hat.
 5. Der Versand des Vertragsgegenstandes erfolgt immer und ausschließlich auf Gefahr und Kosten des Auftraggebers, der verpflichtet ist, alle diesbezüglich anfallenden Kosten (Zölle, Versicherungen etc.) zu tragen. Mit Übergabe an jeglichen Dritten, geht die Gefahr auf den Auftraggeber, unabhängig von der Versandart, über.
 6. Ist keine Versandart vereinbart, kann Spitzer diese frei und unter Ausschluss jeglicher Haftung für die beste und günstigste Versandart wählen.
 7. Nimmt der Kunde nach Bereitstellungsanzeige den Vertragsgegenstand nicht ab oder befindet er sich in Zahlungsverzug oder werden von Spitzer verlangte Sicherheiten länger als 14 Tage nicht gestellt, kann Spitzer eine Nachfrist von weiteren 14 Tagen setzen und sofern diese fruchtlos verstreichen, vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Die Geltendmachung weiteren Schadensersatzes bleibt vorbehalten. Spitzer kann im Fall des Schadensersatzes wegen Nichterfüllung den tatsächlich entstandenen Schaden geltend machen oder eine pauschale Entschädigung in Höhe von 15% des Bruttovertragswertes verlangen. Dem Auftraggeber bleibt es unbenommen einen geringeren Schaden nachzuweisen.
 8. Bei nicht rechtzeitiger Abnahme kann Spitzer Standkosten in Höhe von 40,00 € pro Tag verlangen. Die Standkosten sind insgesamt begrenzt auf 5 % des Bruttovertragspreises.
 9. Für den Fall, dass Spitzer den Vertragsgegenstand nach Zahlung des Kaufpreises und auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers auf einem Betriebsgelände von Spitzer verwahrt, so geht in diesem Fall die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung des Vertragsgegenstandes gleichwohl zum vereinbarten Abnahmetermin auf den Auftraggeber über. Eine kostenfreie Verwahrung bedarf der ausdrücklichen und schriftlichen Vereinbarung.

 

VI. Eigentumsvorbehalt

 

 1. Der Vertragsgegenstand bleibt Eigentum Spitzers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Auftraggeber aus der Geschäftsverbindung zustehender Ansprüche.
 2. Für den Fall der Veräußerung des Vertragsgegenstandes durch den Auftraggeber tritt dieser hiermit seine Ansprüche aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber an Spitzer ab, ohne das es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Spitzer nimmt diese Abtretung bereits jetzt an. Die Abtretung gilt einschließlich etwaiger Saldoforderungen, auch gegenüber einem eventuellen Rechtsnachfolger des Auftraggebers. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem von Spitzer in Rechnung gestellten Preis des Vertragsgegenstandes entspricht. Der Spitzer abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. Bis auf Widerruf ist der Auftraggeber zur Einziehung der gemäß Ziff. VI. 2.) an Spitzer abgetretenen Forderung befugt. Der Auftraggeber wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an Spitzer weiterleiten. Bei Vorliegen berechtigter Interessen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründenden Anhaltspunkt für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers, ist Spitzer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Auftraggebers zu widerrufen. Außerdem kann Spitzer nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten, sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Auftraggeber gegenüber den Abnehmern verlangen.
 3. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Auftraggeber Spitzer die zur Geltendmachung von dessen Rechten gegen die Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
 4. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist dem Auftraggeber eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Auftraggeber Spitzer unverzüglich zu benachrichtigen. Die Weiterveräußerung des Vertragsgegenstandes ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des Vertragsgegenstandes an Spitzer erfolgt. Der Auftraggeber hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt.
 5. Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die Spitzer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, wird Spitzer auf Wunsch des Auftraggebers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte frei geben. Es wird vermutet, dass die Voraussetzungen des Vorstehenden erfüllt sind, wenn der Schätzwert der Spitzer zustehenden Sicherheiten 150% des Wertes der gesicherten Ansprüche erreicht oder übersteigt. Spitzer steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu.
 6. Bei Pflichtverletzungen des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist Spitzer auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes zu verlangen und – erforderlichenfalls nach Fristsetzung – vom Vertrag zurückzutreten; der Auftraggeber ist zur Herausgabe verpflichtet. Allein im Herausgabeverlangen des Vertragsgegenstandes liegt keine Rücktrittserklärung von Spitzer, es sei denn, dass dies ausdrücklich erklärt wird.
 7. Alle Kosten der Rücknahme und der Verwertung des unter Eigentumsvorbehaltes stehenden Vertragsgegenstandes trägt der Auftraggeber. Die Höhe der Kosten betragen mindestens 15% des Verwertungserlöses, inkl. Umsatzsteuer. Dem Auftraggeber bleibt es unbenommen geringere Kosten nachzuweisen. Der Erlös wird dem Auftraggeber nach Abzug aller Kosten (Kapital, Zinsen, Provisionen und Kosten jeder Art, Reparaturkosten, Ersatzteilkosten oder Kosten für Betriebsstoffe die der Firmengruppe Spitzer gegen den Auftraggeber zustehen sowie sonstige mit dem Vertrag im Zusammenhang stehender Forderungen, auch Rechtsverfolgungskosten) in Anrechung gebracht.
 8. Ist Gegenstand des Vertrages eine Reparatur, so bleiben alle eingebauten Teile bis zum Ausgleich aller im Lieferzeitpunkt bereits bestimmbaren Forderungen im Eigentum Spitzers. Im Falle des § 947 Abs. 2 BGB überträgt der Auftraggeber sicherungshalber bereits jetzt einen Miteigentumsanteil an dem Vertragsgegenstand, welcher sich nach den Verhältnissen des Wertes der Reparaturarbeiten zu dem Wert des Reparaturgegenstandes zum Zeitpunkt der Verbindung besteht auf Spitzer.
 9. Liegt dem Reparaturauftrag ein Versicherungsfall zu Grunde, tritt der Auftraggeber bereits jetzt alle Ansprüche gegen die Versicherungsgesellschaft sicherungshalber an Spitzer ab. Spitzer nimmt diese Abtretung bereits jetzt an. Der Auftraggeber ist berechtigt die Ansprüche aus dem Versicherungsfall im eigenen Namen und auf eigene Rechnung geltend zu machen, es sei denn Spitzer erklärt gegenüber dem Auftraggeber die Regulierung selbst vorzunehmen.
 10. Durch den Eigentumsvorbehalt und die Sicherungsübereignung wird die Verpflichtung des Auftraggebers, alle das Fahrzeug betreffenden Gefahren, Haftung, Steuern, Abgaben sowie sonstige Lasten und Aufwendungen, auch soweit sie aus dem Betrieb des Fahrzeugs herrühren, zu tragen, nicht berührt. Die Übergabe wird dadurch ersetzt, dass Spitzer dem Auftraggeber das Fahrzeug zur Nutzung überlässt. Sofern sich das Fahrzeug nicht (mehr) im Besitz des Auftraggebers befindet tritt dieser hiermit seine Herausgabeansprüche bereits jetzt an Spitzer ab.
 11. Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist der Auftraggeber verpflichtet, die Ware in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und erforderliche Reparaturen und Servicedienste in autorisierten Spitzerwerkstätten oder anerkannten Fachwerkstätten vornehmen zu lassen.

 

Darüber hinaus ist er verpflichtet auf seine Kosten eine ausreichende Vollkaskoversicherung gegen Beschädigung, Zerstörung etc. abzuschließen, hierbei ist zu berücksichtigen und dem Versicherungsunternehmen mitzuteilen, dass der Versicherungsgegenstand unter Eigentumsvorbehalt steht und die Versicherung anzuweisen im Leistungsfalle bis zur Höhe der Spitzer zustehenden Forderungen nur an diese zu leisten. Der Nachweis einer ausreichenden Versicherung im obigen Sinne hat der Auftraggeber Spitzer unverzüglich zu erbringen. Unterlässt der Auftraggeber eine solche Versicherung ist Spitzer berechtigt auf Kosten des Auftraggebers nach eigener Wahl eine solche Versicherung abzuschließen. Für den Fall, dass der Auftraggeber seinen Zahlungs- und Versicherungspflichten sowie seinen Pflichten aus dem Eigentumsvorbehalt nicht nachkommt, stellt er etwaige Zahlungen ein oder wird über sein Vermögen Insolvenz- oder Vergleichsantrag gestellt oder ein solches Verfahren eröffnet, wird die gesamte Restschuld sofort zur Zahlung fällig, auch soweit weitergehende Zahlungszeitpunkte durch Wechsel etc. vereinbart waren. Bleibt die Zahlung der gesamten Restschuld aus, erlischt das Nutzungsrecht des Auftraggebers an der Ware sofort. Der Auftraggeber ermächtigt Spitzer bereits jetzt unwiderruflich den Vertragsgegenstand an sich zu nehmen und aus dem Herrschaftsbereich des Auftraggebers zu entfernen. Ersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund wegen dieser Besitzverschaffung stehen dem Auftraggeber nicht zu. Spitzer ist berechtigt, ungeachtet der weiteren Zahlungsverpflichtungen des Auftraggebers, die Ware zu verwerten. In diesem Fall wird Spitzer einen amtlich anerkannten Schätzer mit der Feststellung des Wertes beauftragen und den festgestellten Wert abzüglich der Kosten der Besitzverschaffung sowie weiterer 10 % des Schätzwertes gutschreiben.

 

 

VII. Beschaffenheit

 

Als Vereinbarung über die Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes gilt nur die Auftragsbestätigung von Spitzer als verbindlich. Öffentliche Werbung, Anpreisungen oder sonstige werbende Äußerungen Spitzers oder Dritter stellen keine bindende Beschaffenheitsangabe dar. Ansprüche des Auftraggebers bestehen nicht bei Abweichungen die handelsüblich sind. Garantien werden von Spitzer grundsätzlich nicht übernommen, es sei denn, dass eine solche ausdrücklich vereinbart ist.

 

VIII. Mängelrügen/Gewährleistung

 

 1. Kommt der Auftraggeber seiner Verpflichtung aus
 2. nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht gehörig nach, ist der Auftraggeber mit Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Die Mängelrüge ist gegenüber Spitzer in Textform innerhalb einer Woche zu erheben. Die gleiche Ausschlussfrist gilt bei versteckten Mängeln und beginnt mit dem Zeitpunkt der Feststellung.
 3. Alle Kosten unbegründeter Mängelrügen sind vom Auftraggeber an Spitzer zu erstatten.
 4. Sofern ein Mangel vorliegt und rechtzeitig gerügt wurde kann Spitzer nach Wahl Mängelbeseitigung oder Neulieferung vornehmen. Das Wahlrecht steht ausschließlich Spitzer zu. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen hat durch den Auftraggeber stets in Textform zu erfolgen. Spitzer ist für die Nacherfüllung eine angemessene Frist einzuräumen. Ist der Vertragsgegenstand nachzubessern, so ist ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem erfolglosen dritten Versuch gegeben. Schlägt die Nacherfüllung endgültig fehl, so hat der Auftraggeber das Recht, zu mindern bzw. vom Vertrag zurückzutreten. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleibt ebenso unberührt, wie die Anwendung der § 478, 479 BGB. Im Falle der Nachbesserung hat der Auftraggeber, wenn es sich um eine Kaufmann handelt die Kosten der Verbringung oder des Versandes zu tragen. Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfanges, hierzu zählen insbesondere Konstruktions- und Formänderung, sind unschädlich sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung beiderseitiger Interessen zumutbar sind.
 5. Schadensersatzansprüche im Rahmen der Gewährleistung – auch nach gescheiterter Nacherfüllung und Rücktritt vom Vertrag stehen dem Auftraggeber nicht zu.
 6. Macht der Auftraggeber Schadensersatzansprüche geltend, so kann der Vertragsgegenstand nach Wahl Spitzers beim Auftraggeber verbleiben. Für diesen Fall ist der Schadensersatz beschränkt auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Für den Fall der Nachbesserung durch Reparatur werden alle ersetzten Teile Eigentum von Spitzer.
 7. Ein Rücktrittsrecht des Auftraggebers ist ausgeschlossen sofern der gerügte Mangel nur geringfügig im Sinne des § 439 BGB ist.
 8. Eine mangelhafte Montageanleitung berechtigt weder zum Rücktritt noch zur Nacherfüllung des Vertragsgegenstandes, sondern lediglich zum Verlangen auf Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung.
 9. Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen, sofern der Vertragsgegenstand vom Auftraggeber in ungeeigneter oder unsachgemäßer Weise verwandt wird, insbesondere wenn die Vorschriften über Nutz-, Achslast oder sonstige Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung oder Unfallverhütung nicht beachtet werden, fehlerhafte Montage in Betriebsetzung durch den Auftraggeber oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung ungeeignete Betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse.
 10. Für eine unsachgemäße Nachbesserung, Bearbeitung durch den Auftraggeber oder Dritte führt zum Erlöschen sämtlicher Gewährleistungsansprüche. Gleiches gilt für Änderungen des Vertragsgegenstandes ohne Zustimmung oder Genehmigung von Spitzer. Für Einbauteile und mitgelieferte Motorfahrzeuge wird lediglich die vom Hersteller dieser Teile oder Fahrzeuge zugesicherte Gewähr und gegebenenfalls Garantie unter Ausschluss jeder weiteren Haftung von Spitzer an den Auftraggeber weitergegeben.
 11. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten im Inland, verschafft Spitzer dem Auftraggeber das Recht zur weiteren Benutzung und trägt die hieraus entstehenden Kosten. Spitzer ist jedoch berechtigt nach seiner Wahl stattdessen den Liefergegenstand so zu modifizieren, dass gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte nicht mehr verletzt werden. Ist dies in angemessener Frist nicht möglich oder nur zu wirtschaftlich unangemessenen Bedingungen sind beide Vertragsparteien zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche bestehen nicht. Spitzer stellt jedoch den Auftraggeber von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der Rechteinhaber frei. Vorstehende Ansprüche und Verpflichtungen bestehen nur wenn der Auftraggeber unverzüglich, innerhalb einer Frist von einer Woche über die geltend gemachten Rechtsverletzungen unterrichtet und umfassend bei der Abwehr der Ansprüche unterstützt und die Modifizierungsmaßnahmen ermöglicht. Die vorstehenden Verpflichtungen und Ansprüche bestehen ferner nur dann, wenn Spitzer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich der außergerichtlichen Regelung vorbehalten bleiben und die geltend gemachten Ansprüche oder Rechtsmängel nicht auf einer Anweisung des Auftraggebers beruhen und die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Auftraggeber den Vertragsgegenstand eigenmächtig abgeändert oder in vertragswidriger Weise verwandt hat.
 12. Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Auftraggeber, soweit sie sich dadurch erhöhen, dass die Arbeiten an einem anderen Ort als der Niederlassung des Auftraggebers verbracht werden, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die Anwendung des § 478 BGB bleibt unberührt.
 13. Ist der Vertragsgegenstand eine gebrauchte Sache, werden Ansprüche und Rechte wegen Mängel des Vertragsgegenstandes – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt für sämtliche Schadensersatzansprüche gegen Spitzer die mit dem Mangel in Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs. Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen Spitzer bestehen, die mit einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen, werden diese ausgeschlossen.
 14. Der Ausschluss gilt mit folgender Maßgabe: Er gilt generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder soweit Spitzer eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat.
 15. Vom Haftungsausschluss unberührt bleibt eine Haftung Spitzers bei einer Verletzung von Leben, Körper oder der Gesundheit.
 16. Für den Fall, dass ein Dritter im Schadensfall eintrittspflichtig ist (Deckung durch eine Versicherung) haftet Spitzer nur für damit verbundene Nachteile wie zum Beispiel höhere Versicherungsprämien. Auch diesbezüglich ist die Haftung auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt.
 17. Im Falle des Schadensersatzes wegen Verzuges von Spitzer beschränkt sich diese auf höchstens auf 5% des Vertragswertes. Der Anspruch auf Schadensersatz statt einer Leistung ist beschränkt auf höchstens 25% des Vertragswertes. Der Vertragswert bestimmt sich nach dem Kaufpreis des Vertragsgegenstandes oder des vereinbarten Werklohns.
 18. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben von vorstehenden Regelungen unberührt.
 19. Schadensersatzansprüche Spitzers gegen Auftraggeber betragen 15% des vereinbarten Vertragswertes im obigen Sinne. Spitzer bleibt es darüber hinaus unbenommen einen höheren, dem Auftraggeber ein geringeren, Schaden nachzuweisen. Der Schadensersatzanspruch des Auftraggebers für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zu gleich ein anderer der hier aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.
 20. Die Fahrzeuge von Spitzer sind für den Einsatz in dem Spitzer bekannten Land/Gebiet Sollten die Fahrzeuge für den Einsatz in anderen Ländern/Gebieten vorgesehen werden, bedürfen diese möglicherweise einer modifizierten Bauart. Der Auftraggeber muss deshalb den Einsatz in anderen Ländern/Gebieten rechtzeitig vorher mit Spitzer abstimmen. Andernfalls kann Spitzer dem Kunden keine Gewähr für einen reibungslosen Einsatz der Fahrzeuge bieten. Sollten die Fahrzeuge ohne Abstimmung mit Spitzer in anderen Ländern/Gebieten zum Einsatz kommen, ist hierfür jegliche Gewährleistung ausgeschlossen.

 

IX. Verjährung

 

Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Auftraggebers wegen Mängel des Vertragsgegenstandes – gleich aus welchem Rechtsgrund – und Ansprüche die mit diesem in Zusammenhang stehen (Schadenersatzansprüche) beträgt 12 Monate. Ist der Vertragsgegenstand eine gebrauchte Sache beträgt die Verjährungsfrist 6 Monate.

 

X. Weiterveräußerung

 

Ist der Auftraggeber ungeachtet des Eigentumsvorbehaltes zur Weiterveräußerung berechtigt, so ist der Auftraggeber verpflichtet diese nur unter Beifügung der jeweiligen Bedienungs- und Betriebsanleitung in der erforderlichen Landessprache und entsprechender Einweisung in die sicherheitsrelevanten Aspekte der Nutzung der Spitzer Silo-Fahrzeuge weiterzuveräußern. Der Auftraggeber ist verpflichtet diese Obliegenheit auch seinen Vertragspartner vertraglich aufzuerlegen. Der Auftraggeber stellt Spitzer unwiderruflich von etwaigen Schadensersatzansprüchen Dritter aus Produkt- und/oder Produzentenhaftung frei.

 

XI. Herstellerhinweis

 

Spitzer ist berechtigt an dem Verkaufsgegenstand einen Herstellerhinweis/Firmenschild nach seiner Wahl, sei es als Firmenschild zum Anschweißen oder als Aufkleber in den jeweils üblichen Größen, die auf Nachfrage mitgeteilt werden, anzubringen. Sofern der Auftraggeber dies nicht wünscht ist dies spätestens eine Woche nach Zugang der Auftragsbestätigung schriftlich gegenüber Spitzer mitzuteilen.

XII. Datenschutz

 

Spitzer ist berechtigt, die im Zusammenhang mit den Geschäftsbeziehungen enthaltenen Daten über den Vertragspartner im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland zu verarbeiten, zu speichern und in dem erforderlichen Rahmen an Dritte weiterzugeben, sofern dies zur Durchführung des Vertrages, Bearbeitung von Reklamationen, Rückrufaktionen oder vergleichbaren Erfordernissen zweckmäßig ist.

 

XIII. Schlussbestimmungen

 

 1. Erfüllungsort für alle wechselseitigen Verpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen ist der Sitz des jeweils ausliefernden Spitzerwerkes.
 2. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus der gesamten Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber ist 74821 Mosbach/Baden. Spitzer steht es frei unabhängig vom Streitwert das Amts- oder Landgericht als erste Instanz anzurufen.
 3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber gilt ausschließlich deutsches Recht. UN- Kaufrecht ist ausdrücklich ausgeschlossen.
 4. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedienungen unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der verbliebenen Regelungen nicht. Die Parteien verpflichten sich die unwirksame Regelung durch eine solche zu ersetzen, die der unwirksamen in tatsächlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.

 

Diese AGB wurden in polnischer und in deutscher Sprache erstellt (zweispaltig) und beide Versionen werden von beiden Parteien durch Unterzeichnung des Kaufvertrages bestätigt.

Im Streitfall ist jedoch ausschließlich rechtlich allein die AGB in deutscher Sprache maßgeblich. Die Übersetzung in die polnische Sprache dient nur zum Verständnis der AGB durch polnische Kunden.