POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami lub usługami i chcielibyśmy aby podczas odwiedzania naszej strony internetowej czuli się Państwo bezpiecznie także pod względem ochrony swoich danych. Ochronę Państwa danych traktujemy bowiem bardzo poważnie. Przestrzeganie postanowień Europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) w jej aktualnej wersji jest dla nas sprawą oczywistą.
W ramach naszego obowiązku informowania chcielibyśmy, aby niniejsza polityka prywatności była jak najbardziej przejrzysta. W tym celu poniżej informujemy o celowości przetwarzania Państwa danych, sposobie korzystania z plików cookie, narzędziach do śledzenia/analizy, mediach społecznościowych i innych usługach osób trzecich oraz przybliżamy przysługujące Państwu prawa.
W przypadku dalszych pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe znajdują się poniżej).

 

ADMINISTRATOR

 

Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH
Brühlweg 10
74834 Elztal-Dallau
NIEMCY
Tel. +49 6261 8005-0
Fax +49 6261 8005-60

jako operator niniejszej strony internetowej (https://www.spitzer-silo.com/)jest podmiotem odpowiedzialnym (administratorem) w rozumieniu RODO, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, zwanych dalej „danymi”.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Datenschutz Prinz GmbH
Dipl. Inf. (FH) Tim Prinz
Südliche Ringstraße 26
91126 Schwabach
Telefon: +49 9122 6937302
E-Mail: Spitzer@datenschutz-prinz.de

Nasz inspektor ochrony danych również pozostaje do Państwa dyspozycji jako osoba kontaktowa w temacie Państwa praw, sugestii lub skarg.

 

DEFINICJE POJĘĆ

 

Ustawodawca wymaga, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i zrozumiały dla osoby, której dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”). Aby to zagwarantować, informujemy Państwa o poszczególnych ustawowych definicjach pojęć, które są stosowane również w niniejszej polityce prywatności:

(1) Dane osobowe
„Dane osobowe” to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

(2) Przetwarzanie
„Przetwarzanie” to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

(3) Ograniczenie przetwarzania
„Ograniczenie przetwarzania” to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

(4) Profilowanie
„Profilowanie” to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

(5) Pseudonimizacja
„Pseudonimizacja” to przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

(6) Zbiór danych
„Zbiór danych” to uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

(7) Administrator
„Administrator” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

(8) Podmiot przetwarzający
„Podmiot przetwarzający” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.

(9) Odbiorca
„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

(10) Osoba trzecia
„Osoba trzecia” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

(11) Zgoda
„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, na mocy którego osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnej czynności potwierdzającej, daje do zrozumienia, że zezwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA Z PRAWEM

 

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zachodzi podstawa prawna dla przetwarzania. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a) – f) RODO podstawą prawną dla przetwarzania może być w szczególności sytuacja, gdy:

a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f. przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

INFORMACJA O GROMADZENIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Poniżej przedstawiamy informacje o sposobie gromadzenia danych osobowych osób korzystających z naszej strony internetowej. Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania użytkownika.
 2. W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej podane przez użytkownika dane (adres e-mail, ew. nazwisko i numer telefonu) będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika. Dane zgromadzone w związku z powyższym są usuwane, gdy ich przechowywanie przestaje być konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli zachodzi ustawowy obowiązek przechowywania danych.

 

Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Gdy użytkownik korzysta ze strony internetowej tylko w celu zapoznania się z jej treścią, czyli bez rejestracji lub przekazywania nam informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które jego przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Gdy użytkownik przegląda naszą stronę, zbieramy niżej wymienione dane, konieczne dla nas z technicznego punktu widzenia, aby wyświetlać stronę oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • każdorazowo przesłana ilość danych
 • strona internetowa, z której wpływa zapytanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 

Stosowanie plików cookie

(1) Oprócz wymienionych powyżej danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym użytkownika z przypisaniem do używanej przez niego przeglądarki. Pliki te przekazują informacje podmiotowi, który stosuje plik cookie. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do opracowania bardziej przyjaznej dla użytkownika i efektywnej oferty internetowej.

(2) Niniejsza strona internetowa stosuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania zostanie opisany poniżej:

 • tymczasowe pliki cookie (szczegółowe informacje w pkt. a.)
 • stałe pliki cookie (szczegółowe informacje w pkt. b.)

 

a. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Należą do nich przede wszystkim sesyjne pliki cookie. Zapisują one tzw. ID sesji, umożliwiający przypisanie różnych zapytań przeglądarki użytkownika do określonej sesji. Umożliwia to rozpoznanie komputera użytkownika w przypadku ponownej wizyty na naszej stronie internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy użytkownik się wyloguje lub zamknie przeglądarkę.

b. Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który uzależniony jest od pliku cookie. Pliki te można w dowolnym momencie usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

c. Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i np. zablokować akceptowanie plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Tzw. „zewnętrzne pliki cookie” to pliki cookie stosowane przez osobę trzecią, czyli nie przez właściwą stronę internetową, na której użytkownik właśnie się znajduje. Informujemy, że zablokowanie stosowania plików cookie może spowodować ograniczenie działania niektórych funkcji niniejszej strony internetowej.

Zbędne z punktu widzenia technicznego pliki cookie są stosowane dopiero po uzyskaniu zgody użytkownika (w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO).

Ustawienia plików cookie można w każdej chwili dostosować pod poniższym linkiem i odwołać udzielone już zgody: ustawienia ochrony danych.
 

Pozostałe funkcje i oferty dostępne na naszej stronie internetowej

 1. Oprócz możliwości czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których mogą korzystać osoby nimi zainteresowane. W tym celu użytkownik musi z reguły podać dodatkowe dane osobowe, które wykorzystywać będziemy w celu wykonania danej usługi i w odniesieniu do których obowiązują ww. zasady przetwarzania danych osobowych.
 2. Część przetwarzania danych osobowych użytkowników powierzamy firmom zewnętrznym. Zostały one przez nas starannie wyselekcjonowane, otrzymały od nas stosowne zlecenie, zobowiązane są do stosowania się do naszych poleceń i podlegają regularnym kontrolom. Zawarte zostały wymagane umowy o powierzeniu przetwarzania danych
 3. Ponadto jesteśmy uprawnieni do przekazania danych osobowych użytkownika osobom trzecim w przypadku udziału w akcjach promocyjnych, w konkursach z nagrodami, zawarcia umowy i temu podobnych usług oferowanych przez nas wspólnie z naszymi partnerami, o ile użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Szczegółowe informacje można otrzymać po podaniu danych osobowych lub znaleźć poniżej w opisie oferty.
 4. Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają swoją siedzibę w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOR), podejmiemy środki w celu zapewnienia, że transfer danych będzie zgodny z wymogami ochrony danych.

 

DZIECI

 

Nasza oferta jest jednoznacznie skierowana do osób dorosłych. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekuna prawnego.

 

PROCEDURA APLIKACYJNA ONLINE

 

(1) Zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej użytkownik ma możliwość aplikowania o pracę online.

Do wzięcia udziału w procedurze aplikacyjnej niezbędne jest podanie swoich danych osobowych. Dane te obejmują między innymi dane identyfikacyjne, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, takie jak: adres, numer telefonu lub adres e-mail, a także dane dotyczące ścieżki edukacyjnej i/lub kariery zawodowej użytkownika, takie jak: świadectwa szkolne i świadectwa pracy, dane dotyczące praktyk zawodowych, staży lub poprzednich pracodawców. Dane te mogą pochodzić z formularza aplikacyjnego wypełnianego przez użytkownika online na platformie aplikacyjnej lub z udostępnionych przez użytkownika dokumentów, takich jak: list motywacyjny, CV, zdjęcie aplikacyjne, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Dane, które są absolutnie konieczne do udziału w procedurze aplikacyjnej, są odpowiednio oznaczone jako dane obowiązkowe.

O ile w niniejszej polityce prywatności nie wymieniono żadnego dostawcy zewnętrznego, z którego usług korzystamy w celu udostępnienia funkcji aplikowania online, nie dochodzi do przekazywania danych osobom trzecim.

(2) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Wyżej wymienione dane są przez nas przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej. O ile użytkownik udzielił nam odpowiedniej zgody, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. O ile przetwarzanie powyższych danych odbywa się w celu nawiązania stosunku zatrudnienia / stosunku umownego, podstawę prawną stanowi art. 88 ust. 1 RODO w połączeniu z § 26 ust. 1 BDSG lub art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

(3) Czas przechowywania
Dane są usuwane w momencie, gdy przestają już być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone. W przypadku, gdy po zakończeniu procedury aplikacyjnej dochodzi do nawiązania stosunku zatrudnienia, stosunku praktyki zawodowej, stażu lub innego stosunku pracy, dane będą początkowo nadal przechowywane i przekazywane do akt osobowych. W pozostałym zakresie procedura aplikacyjna kończy się wraz z otrzymaniem odmowy. W takim przypadku dane zostaną usunięte po sześciu miesiącach. Usunięcie nie ma miejsca, jeżeli dalsze przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkownika w indywidualnym przypadku jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W takim przypadku mamy uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO. Usunięcie danych osobowych użytkownika nie ma również miejsca w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do ich dalszego przechowywania na podstawie przepisów prawnych.

(4) Odwołanie zgody i sprzeciw
Udzieloną nam zgodę można w każdej chwili odwołać. W szczególności użytkownik ma możliwość, aby w dowolnym momencie wycofać swoją aplikację. W ramach procedury aplikacyjnej użytkownik powinien udostępnić jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do udziału w procedurze aplikacyjnej i jej przeprowadzenia. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku udostępniania danych. Pragniemy jednak zaznaczyć, że bez tych danych nie możemy przeprowadzić procedury aplikacyjnej ani nie możemy rozpatrzyć aplikacji użytkownika. Zapisane dane dotyczące użytkownika może on w każdej chwili zmienić.

 

UMAWIANIE SIĘ NA WIDEOROZMOWĘ

 

Na naszej stronie internetowej oferujemy naszym klientom możliwość umówienia się na wideorozmowę z naszym działem sprzedaży.

Jeśli użytkownik w celu umówienia się na wideorozmowę korzysta z naszego formularza kontaktowego, poprosimy go o podanie swoich danych osobowych. Aby umożliwić nam udzielenie odpowiedzi na zapytanie, konieczne jest podanie nazwiska i numeru telefonu użytkownika. Podanie dalszych informacji osobistych jest dobrowolne.

Dane użytkownika są nam przekazywane bezpośrednio pocztą elektroniczną, a następnie dalej przetwarzane.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami następuje na podstawie dobrowolnie udzielonej nam zgody przez użytkownika. Zaznaczając pole zgody i klikając przycisk „Jetzt Videotermin Anfragen” („Umów się na wideorozmowę teraz”), użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych kontaktowych w powyższych celach. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, musi anulować operację. Formularz kontaktowy nie zostaje wówczas wysłany i nie są przetwarzane żadne dane użytkownika.

Dane wprowadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są zatem wyłącznie za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO). Zgodę można w każdym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH, Brühlweg 10, 74834 Elztal-Dallau lub wysłanie wiadomości e-mail na adres info@spitzer-silo.com.

Wykorzystujemy dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetworzenia jego prośby o kontakt oraz do dalszej korespondencji z nim. Dane gromadzone przez nas na potrzeby korzystania z formularza kontaktowego są u nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających i zostają usunięte zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych po rozpatrzeniu zapytania, chyba że istnieje inny prawny obowiązek przechowywania tych danych.

 

MICROSOFT TEAMS

 

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem narzędzia do wideokonferencji Microsoft Teams, w ramach spotkania online przetwarzamy następujące dane:

 • dane komunikacyjne (np. adres e-mail)
 • dane osobowe
 • dane uwierzytelniające
 • treść komunikacji
 • pliki dziennika, dane protokołu, metadane (np. adres IP, data i godzina uczestnictwa itp.)
 • dane profilu użytkownika w MS Teams

 

Microsoft Teams jest składnikiem pakietu Microsoft 365. Microsoft Teams to narzędzie do pracy zespołowej, które posiada również funkcję wideokonferencji. Microsoft 365 jest oprogramowaniem firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA. Microsoft w swoich warunkach użytkowania zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych klientów dla własnych celów biznesowych. Nie mamy wpływu na sposób przetwarzania danych przez firmę Microsoft. Z firmą Microsoft zawarliśmy umowy o ochronie danych, aby móc zagwarantować minimalny poziom ochrony danych.

Podstawę prawną dla opisanego tutaj przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Naszym niezbędnie uzasadnionym interesem są duże korzyści płynące z umożliwienia naszym klientom osobistej komunikacji z naszymi pracownikami oraz z przeprowadzania ankiet zadowolenia klientów w celu poprawy jakości obsługi klienta.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Microsoft można znaleźć w polityce prywatności Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Microsoft Teams można znaleźć pod adresem: https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy.

 

INTEGRACJA GOOGLE MAPS

 

(1) Niniejsza strona internetowa wykorzystuje usługę Google Maps operatora Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google Maps to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych map w celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Korzystanie z tej usługi pozwala użytkownikowi zobaczyć naszą lokalizację i ułatwia ewentualny dojazd do niej.

(2) Już podczas wyświetlania podstron, na których zintegrowana jest mapa od Google Maps, informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej strony internetowej (np. jego adres IP) są przekazywane na serwery Google i tam zapisywane. Może przy tym mieć miejsce także przekazywanie danych na serwer Google LLC. w USA. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym użytkownik jest zalogowany lub czy istnieje konto użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane są bezpośrednio przypisywane do jego konta. Jeżeli nie życzy sobie przypisywania danych do swojego profilu w Google, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. Google zapisuje dane użytkownika (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i dokonuje ich oceny.

(2) Gromadzenie, przechowywanie i ocena danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu Google w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam, badania rynku i/lub dopasowanego do potrzeb dostosowywania wyglądu stron internetowych Google. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby jednak skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do Google.

(3) O ile zażądano i udzielono odpowiedniej zgody na stosowanie lub przechowywanie plików cookie, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, klikając na „Datenschutz-Einstellungen ändern” („Zmień ustawienia prywatności”). Zostanie wówczas zastosowany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usługi Google Maps można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html lub https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

 

INTEGRACJA FILMÓW Z SERWISU YOUTUBE

 

(1) W naszej ofercie online zintegrowaliśmy filmy z serwisu YouTube, które są przechowywane na stronie https://www.youtube.com/  i mogą być odtwarzane bezpośrednio z poziomu naszej witryny internetowej. [Są one zintegrowane w trybie „rozszerzonej ochrony danych”, tzn. żadne dane użytkownika nie są przekazywane do YouTube, jeżeli nie odtwarza on filmów. Dopiero po rozpoczęciu odtwarzania filmów ma miejsce przesyłanie danych podanych w ust. 2. Na to przesyłanie danych nie mamy żadnego wpływu.]

(2) W ramach wizyty na stronie internetowej YouTube otrzymuje informację o tym, że użytkownik odwiedził określoną podstronę naszej witryny internetowej. Ponadto przekazywane są dane, o których mowa w § 3 niniejszej polityki prywatności. Przekazywanie danych ma miejsce niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na którym użytkownik jest zalogowany, czy też użytkownik nie ma konta. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane są bezpośrednio przypisywane do jego konta. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przypisywania danych na YouTube do swojego profilu, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje dane użytkownika jako profile i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dopasowywania swojej strony internetowej do potrzeb konsumenta. Taka analiza służy w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) do wyświetlania reklam dopasowanych do potrzeb oraz do informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do YouTube.

(3) Poprzez integrację YouTube chcemy mieć możliwość prezentowania użytkownikowi na naszej stronie internetowej różnych filmów, aby mógł on je oglądać bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Podstawę prawną dla opisanego tutaj przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Nasz niezbędny uzasadniony interes polega przy tym na dużych korzyściach, jakie oferuje YouTube. Poprzez integrację zewnętrznych filmów odciążamy nasze serwery i możemy wykorzystać odpowiednie zasoby w inny sposób. Może to m.in. zwiększyć stabilność naszych serwerów. Ponadto zachodzi uzasadniony interes YouTube lub Google polegający na gromadzeniu danych (osobowych) w celu optymalizacji własnych usług.

O ile zażądano i udzielono odpowiedniej zgody na stosowanie lub przechowywanie plików cookie, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, klikając na „Datenschutz-Einstellungen ändern” („Zmień ustawienia prywatności”). Zostanie wówczas zastosowany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej.

Więcej informacji podano w polityce prywatności YouTube lub Google, która jest dostępna tutaj: www.google.com/policies/privacy/

Ustawień prywatności dla swojego konta Google można dokonać pod następującym linkiem: https://www.google.com/account/about/?hl=de

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

(1) Wycofanie zgody
Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, użytkownik ma prawo do wycofania tej zgody w każdej chwili. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania.

W przypadku chęci skorzystania z prawa do wycofania zgody zachęcamy do kontaktu z nami.

(2) Prawo do informacji
Użytkownik w ramach art. 15 RODO może w każdej chwili uzyskać informacje o swoich danych, które są przez nas przetwarzane. W szczególności może on zażądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, kategoriach ewentualnych odbiorców oraz planowanym okresie przechowywania.

(3) Prawo do sprostowania danych
Użytkownik w ramach art. 16 RODO ma prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania użytkownik może zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym w trybie przedstawienia dodatkowego oświadczenia.

(4) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
W ramach art. 17 RODO użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych, jeżeli ich przechowywanie nie jest już konieczne i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania. Poza tym użytkownik może zażądać usunięcia danych, jeśli złożył sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie istnieją nadrzędne, uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, a także jeśli jego dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeśli istnieje prawny obowiązek ich usunięcia na mocy prawa unijnego lub krajowego.

(5)  Prawo do ograniczenia przetwarzania
Ponadto w ramach art. 18 RODO użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli kwestionuje on prawidłowość danych przez okres, który umożliwia administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych; jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia usunięcia danych; jeśli cel przetwarzania przestał istnieć, ale dane są niezbędne do dochodzenia roszczeń prawnych użytkownika lub jeśli użytkownik zgodnie z art. 21 RODO złożył sprzeciw i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora przeważają nad jego interesami.

(6) Prawo do przenoszenia danych
W ramach art. 20 RODO użytkownik ma prawo do otrzymania danych, które go dotyczą, w powszechnie używanym i ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przenoszalność danych). Ponadto pod pewnymi warunkami użytkownik może zażądać przekazywania swoich danych bezpośrednio przez administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

(7) Prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych do wyżej wymienionych celów (art. 21 RODO). Jest to możliwe, o ile sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej lub jeśli istnieją ku temu powody wynikające ze szczególnej sytuacji użytkownika. W przypadku sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej użytkownikowi przysługuje ogólne prawo do sprzeciwu, które jest realizowane przez nas bez podawania szczególnej sytuacji.

(8) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych środków ochrony prawnej przed sądem lub organem administracji publicznej użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza niniejsze rozporządzenie.

Lista organów nadzorczych (dla sektora niepublicznego) z adresami jest dostępna pod adresem:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

ZMIANY W NASZYCH PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH

 

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian naszych środków bezpieczeństwa oraz działań w zakresie ochrony danych, jeśli jest to konieczne ze względu na rozwój techniki. W takich przypadkach odpowiednio dopasujemy również nasze informacje dotyczące ochrony danych. Dlatego też zawsze prosimy o zwrócenie uwagi na aktualną wersję naszej polityki prywatności. Aktualność dokumentu: kwiecień 2021 r.