POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), krajowych aktów prawnych regulujących kwestie ochrony danych w państwach członkowskich oraz pozostałych przepisach dotyczących ochrony danych jest:

Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH
Brühlweg 10
74834 Elztal-Dallau
NIEMCY
Tel. +49 6261 8005-0
Faks +49 6261 8005-60
E-mail: info@spitzer-silo.com

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Datenschutz Prinz GmbH
Dipl. Inf. (FH) Tim Prinz
Südliche Ringstraße 26
91126 Schwabach
Tel. +49 9122 6937302
E-mail: Spitzer@datenschutz-prinz.de

 

2. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do poprawnego działania strony internetowej oraz prezentowania treści i usług. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawsze odbywa się tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy wcześniejsze uzyskanie zgody użytkownika z obiektywnych względów nie jest możliwe, a przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jeśli pozyskujemy zgodę użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika na potrzeby wykonania umowy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również przetwarzania danych w celu podjęcia niezbędnych działań poprzedzających zawarcie umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem że interesy te mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności użytkownika, za prawną przetwarzania przyjmuje się art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usunięcie danych i okres przechowywania
Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel, dla którego zostały zapisane. Dane mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeśli zostało to przewidziane w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego (rozporządzenia unijne, ustawy i pozostałe przepisy), któremu podlega administrator. Blokada lub usunięcie danych użytkownika następuje wówczas po upływie określonego w wymienionych aktach normatywnych okresu przechowywania, chyba że zachodzi konieczność dalszego przechowywania na potrzeby zawarcia lub wykonania umowy.

3. Przetwarzanie danych na stronie internetowej

3.1 Przetwarzanie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Po wejściu na naszą stronę internetową nasz system w sposób zautomatyzowany zbiera dane i informacje o systemie operacyjnym używanym na komputerze, z którego odwiedzono stronę. Gromadzone i zapisywane w logach dostępu naszego dostawcy usług hostingowych są wówczas następujące dane:

 • adres IP
 • godzina wejścia na stronę internetową oraz strefa czasowa
 • zapytanie odwiedzającego stronę (metoda HTTP, żądany plik, używana wersja protokołu HTTP)
 • kod odpowiedzi HTTP i rozmiar odpowiedzi serwera
 • ewentualnie HTTP referer
 • agent użytkownika dla odwiedzającego stronę
 • domena otworzona przez użytkownika

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane są przez nas przetwarzane w celu wyświetlenia strony internetowej na komputerze użytkownika.

Podstawę prawną tymczasowego zapisania adresu IP użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, nasz prawnie uzasadniony interes do wyświetlenia strony internetowej.

3. Usunięcie danych i okres przechowywania

Pliki dziennika pozostają zapisane u dostawcy usług hostingowych przez 14 dni, a następnie są usuwane. Dane nie są przekazywane innym podmiotom trzecim.

4. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia
Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz ich zapisywanie w plikach dziennika jest niezbędne do funkcjonowania witryny. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

3.2 Kontakt mailowy

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Użytkownicy mogą kontaktować się z nami, pisząc na podane na naszej stronie internetowej adresy e-mail. Przetwarzamy wówczas następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości. Dane nie są w związku z tym przekazywane podmiotom trzecim.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania stanowią art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Oprócz podanej podstawy prawnej opracowywania przesyłanych pocztą elektroniczną zapytań w ramach działań poprzedzających zawarcie umowy lub niezbędnych do jej wykonania nasz prawnie uzasadniony interes polega na udzielaniu odpowiedzi na otrzymywane zapytania.

3. Usunięcie danych i okres przechowywania

Dane użytkownika są usuwane po zrealizowaniu celu, dla jakiego zostały zgromadzone, wobec czego ich przechowywanie nie jest już konieczne. Zazwyczaj następuje to w chwili zakończenia danej rozmowy. Użytkownik w dowolnym momencie może wnieść sprzeciw wobec przechowywania dotyczących go danych osobowych. W takim przypadku kontynuowanie rozmowy nie będzie możliwe. Wszystkie dane osobowe zapisane w związku z nawiązaniem kontaktu zostaną wówczas usunięte, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa.

3.3 Aplikowanie do pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Na naszej stronie internetowej opublikowany jest adres e-mail, na który możemy otrzymywać aplikacje i zawarte w nich dane osobowe użytkowników.

Do wzięcia udziału w procedurze aplikacyjnej niezbędne jest podanie swoich danych osobowych. Dane te obejmują między innymi dane identyfikacyjne, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, takie jak: adres, numer telefonu lub adres e-mail, a także dane dotyczące ścieżki edukacyjnej i/lub kariery zawodowej użytkownika, takie jak: świadectwa szkolne i świadectwa pracy, dane dotyczące praktyk zawodowych, staży lub poprzednich pracodawców. Dane te mogą pochodzić z udostępnionych przez użytkownika dokumentów, takich jak: list motywacyjny, CV, zdjęcie aplikacyjne, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Wyżej wymienione dane są przez nas przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej mającej na celu nawiązanie stosunku zatrudnienia.Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w połączeniu z § 26 ust. 1 BDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Ponadto na wypadek dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z postępowania rekrutacyjnego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usunięcie danych i okres przechowywania
Dane są usuwane w momencie, gdy przestają już być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone. W przypadku gdy po zakończeniu procedury aplikacyjnej dochodzi do nawiązania stosunku zatrudnienia, stosunku praktyki zawodowej, stażu lub innego stosunku pracy, dane będą początkowo nadal przechowywane i przekazywane do akt osobowych. W pozostałym zakresie procedura aplikacyjna kończy się wraz z otrzymaniem odmowy. W takim przypadku dane zostaną usunięte po sześciu miesiącach. Usunięcie nie ma miejsca, jeżeli dalsze przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkownika w indywidualnym przypadku jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W takim przypadku mamy uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Usunięcie danych osobowych użytkownika nie ma również miejsca w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do ich dalszego przechowywania na podstawie przepisów prawnych.

4. Możliwość wniesienia sprzeciwu
Jeśli użytkownik chce wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w opisanym powyżej zakresie, informujemy, że proces aplikowania za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będzie mógł być kontynuowany oraz nie będziemy mogli przetworzyć dokumentów aplikacyjnych użytkownika. Wobec tego kandydatura użytkownika nie zostanie uwzględniona w danym postępowaniu rekrutacyjnym.

3.4 Stosowanie narzędzia do zarządzania zgodami

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Z naszą stroną internetową zintegrowany jest pasek z informacją o wykorzystaniu plików cookie, będący częścią usługi CookieBot dostarczanej przez Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania – podmiotu przetwarzającego dane na nasze zlecenie zgodnie z art. 28 RODO.

Przetwarzane dane dotyczą wyrażonej zgody (identyfikator zgody, data i godzina, agent użytkownika stosowanej przeglądarki oraz status zgody), urządzenia (agent HTTP, referer HTTP), otworzonego adresu URL, języka, adresu IP i lokalizacji. Oprócz tego przetwarzanie danych ma miejsce, gdy podany dostawca stosuje piksele. Prosimy o zapoznanie się również z polityką prywatności Cookiebot dostępną pod adresemhttps://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ oraz polityką firmy Usercentrics dotyczącą plików cookie udostępnianą pod adresemhttps://www.cookiebot.com/de/cookie-declaration/.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach).

3. Usunięcie danych i okres przechowywania

Informacje podane poprzez pasek informacyjny są przechowywane w formie technicznie niezbędnych plików cookie przez okres jednego roku lub do końca sesji. Dokładne informacje na temat poszczególnych plików cookie – również należących do innych kategorii – znajdują się w tabeli zamieszczonej w kolejnym punkcie.

3.5 Stosowanie plików cookie

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym użytkownika z przypisaniem do używanej przez niego przeglądarki. Pliki te przekazują informacje podmiotowi, który stosuje plik cookie.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Niniejsza strona internetowa stosuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania zostanie opisany poniżej:

 • technicznie niezbędne pliki cookie
 • marketingowe pliki cookie dostawców zewnętrznych

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i np. zablokować akceptowanie plików cookie podmiotów trzecich lub wszystkich plików cookie. Informujemy, że zablokowanie stosowania plików cookie może spowodować ograniczenie działania niektórych funkcji niniejszej strony internetowej.

Ustawienia plików cookie można w każdej chwili dostosować pod poniższym linkiem i odwołać udzielone już zgody: ustawienia ochrony danych.

Używamy następujących plików cookie:

Nazwa

Dostawca

Ważność

Pochodzenie

Cel

Podstawa prawna

CookieConsent

spitzer-silo.com

1 rok

www.spitzer-silo.com

Zapisuje konfigurację danego użytkownika dot. możliwości zapisywania plików cookie dla bieżącej domeny.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w połączeniu z § 25 TTDSG

Wp-wpml_current_language

spitzer-silo.com

do końca sesji

www.spitzer-silo.com

Przypisuje kod kraju na podstawie adresu IP użytkownika, aby określić w jakim języku strona ma być wyświetlana odwiedzającemu.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w połączeniu z § 25 TTDSG

CONSENT

youtube.com

2 lata

www.youtube.com

Jest używany do określania, czy użytkownik wyraził zgodę na usługi marketingowe, zaznaczając odpowiednią opcję w komunikacie informującym o stosowaniu plików cookie.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

NID

google.com

6 miesięcy

www.google.com

Zapisuje unikalny identyfikator, który rozpoznaje urządzenie użytkownika przy ponownym odwiedzeniu strony internetowej; identyfikator ten jest używany do dostosowywania treści reklamowych do preferencji i zainteresowań użytkownika.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

LAST_RESULT_ENTRY_KEY

youtube.com

do końca sesji

www.youtube.com

Jest używany do śledzenia interakcji użytkownika z powiązaną treścią.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

remote_sid

youtube.com

do końca sesji

www.youtube.com

Plik cookie niezbędny do zintegrowania i poprawnego odtwarzania materiałów wideo z serwisu YouTube na stronie internetowej.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

TESTCOOKIESENABLED

youtube.com

1 dzień

www.youtube.com

Jest używany do śledzenia interakcji użytkownika z powiązaną treścią.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

180 dni

www.youtube.com

Umożliwia sprawdzenie wykorzystania przepustowości po stronie użytkownika na stronach, gdzie zintegrowano treści z YouTube.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

YSC

youtube.com

do końca sesji

www.youtube.com

Rejestruje unikalne identyfikatory, aby prowadzić statystyki dotyczące filmów, które użytkownik obejrzał z YouTube.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

3.6 Przetwarzanie w ramach Google Maps

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje usługę Google Maps operatora Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google Maps to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych map w celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Korzystanie z tej usługi pozwala użytkownikowi zobaczyć naszą lokalizację i ułatwia ewentualny dojazd do niej.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usługi Google Maps można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html lub https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Integracja odbywa się w oparciu o dwa kliknięcia. Przesłanie treści do Google i wczytanie usługi następuje dopiero po wyrażeniu przez użytkownika zgody. Informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej strony internetowej (np. jego adres IP) są przekazywane na serwery Google i tam zapisywane. Może przy tym mieć miejsce także przekazywanie danych na serwer Google LLC. w USA, natomiast w decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono, że firma Google zapewnia odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych odbywa się więc na podstawie art. 45 RODO. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym użytkownik jest zalogowany lub czy istnieje konto użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane są bezpośrednio przypisywane do jego konta. Jeżeli nie życzy on sobie przypisywania danych do swojego profilu w Google, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. Google zapisuje dane użytkownika (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) do własnych celów jako profile użytkowania i dokonuje ich oceny.

Przetwarzanie w ramach integracji Google Maps odbywa się na podstawie zgody użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Możliwość wycofania zgody

W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, klikając „Zmień ustawienia prywatności”. Zostanie wówczas zastosowany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej.

3.7 Przetwarzanie w ramach integracji YouTube

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Z naszą witryną internetową zintegrowaliśmy filmy z serwisu YouTube, które są przechowywane na stronie https://www.youtube.com/ i mogą być odtwarzane bezpośrednio z poziomu naszej witryny.Są one zintegrowane w trybie „rozszerzonej ochrony danych”, tzn. żadne dane użytkownika nie są przekazywane do YouTube, jeżeli nie zaznaczył on stosownej zgody na pasku informacyjnym dot. plików cookie lub nie odtwarza on filmów. Zamieszczenie plików cookie i przesłanie danych do YouTube nastąpi dopiero wtedy, gdy użytkownik odtworzy film i wyrazi zgodę. Przekazywanie danych ma miejsce niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na którym użytkownik jest zalogowany, czy też użytkownik nie ma konta. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane są bezpośrednio przypisywane do jego konta Google.Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przypisywania danych na YouTube do swojego profilu, musi się wylogować przed aktywacją przycisku.

Więcej informacji podano w polityce prywatności YouTube lub Google, która jest dostępna tutaj: http://www.google.com/policies/privacy/.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zamieszczamy na naszej stronie filmy z serwisu YouTube, aby informować o naszej firmie i prowadzić działania marketingowe do własnych celów. Poprzez integrację YouTube chcemy mieć możliwość prezentowania użytkownikowi na naszej stronie internetowej różnych filmów, aby mógł on je oglądać bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Podstawę prawną dla opisanego tutaj przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i zgoda użytkownika, w połączeniu z § 25 TTDSG.

YouTube zapisuje dane użytkownika do własnych celów jako profile użytkowania i dokonuje ich oceny. Taka analiza służy w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) do wyświetlania reklam dopasowanych do potrzeb oraz do informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do YouTube.

3. Okres przechowywania i przekazywanie danych

Pliki cookie stosowane za zgodą użytkownika są usuwane po zakończeniu lub przerwaniu odtwarzania filmu.

4. Możliwość wycofania zgody

W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, klikając „Zmień ustawienia prywatności”. Zostanie wówczas zastosowany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej.

3.8 Przetwarzanie w ramach naszych kanałów w mediach społecznościowych

Obecność w mediach społecznościowych umożliwia nam dotarcie z informacją do potencjalnych klientów, nawiązywanie z nimi bezpośredniego kontaktu oraz prowadzenie interakcji. Naszym nadrzędnym celem w tym kontekście jest szybkie i transparentne przekazywanie informacji w połączeniu z dużym zasięgiem i aktywną komunikacją. Grupą docelową są wszyscy potencjalni klienci i kontrahenci oraz wszystkie osoby chcące mieć swój udział w rozwoju naszej firmy. Dlatego prowadzimy aktywność w różnych serwisach społecznościowych, aby również tą drogą przekazywać użytkownikom informacje i dawać im dodatkowe możliwości nawiązania z nami kontaktu oraz uzyskiwania dostępu do naszej oferty.

3.8.1 Przetwarzanie danych przez portal LinkedIn

Portal LinkedIn jest własnością LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Przetwarzanie częściowo odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, a w niektórych przypadkach LinkedIn i firma Fischer Elektromotoren GmbH jako operator strony działają jako niezależni administratorzy. Dokładne informacje są zawarte w umowie powierzenia przetwarzania danych (DPA) zawartej między naszą firmą a LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/l/dpa.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych przez LinkedIn w USA zostało stwierdzone w decyzji KE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w USA.

LinkedIn przetwarza dane do własnych celów. Informacje na temat przetwarzania danych przez LinkedIn są dostępne pod adresem: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?.

LinkedIn udostępnia podmiotom profilującym tzw. insigths. W tym zakresie obowiązują standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, moduł 1 lub 2.

W odniesieniu do określonych usług (zintegrowane wyświetlanie i eksportowanie danych osobowych użytkowników LinkedIn) LinkedIn oraz my – jako operator strony – jesteśmy niezależnymi administratorami.

Serwis LinkedIn deklaruje, że na potrzeby przetwarzania przez niego danych poza terytorium UE/EOG stosowane są standardowe klauzule umowne UE dotyczące tego rodzaju przekazywania danych do państw trzecich.

3.8.2 Przetwarzanie danych przez Meta w ramach serwisów Facebook i Instagram

Facebook i Instagram to sieci społecznościowe należące do firmy Meta Platforms Ireland Ltd. z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Przetwarzanie danych użytkownika odbywa się wyłącznie w obrębie serwisu Facebook lub Instagram.

Przekazywanie danych z UE do amerykańskiego koncernu Meta Platforms, Inc. jest certyfikowane na podstawie decyzji KE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w USA.

Facebook i Instagram przetwarzają dane do własnych celów. Polityka prywatności firmy Meta jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/policy/. Polityka prywatności serwisu Instagram jest dostępna pod adresem: https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388/. W kontekście przekazywania danych podmiotom trzecim Facebook/Meta posiłkują się standardowymi klauzulami umownymi UE.

W ramach tzw. insights witryny internetowej, generowanych i udostępnianych Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH jako operatorowi strony przez firmę Meta, występujemy w roli współadministratorów wspólnie z serwisem Facebook/Instagram zgodnie z art. 26 RODO. Informacje na temat generowania i udostępniania insights witryny internetowej przez Facebook/Instagram są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Regulacje dotyczące wspólnej odpowiedzialności dzielonej przez nas z serwisem Facebook w zakresie insights witryny internetowej są dostępne pod adresem:https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

3.8.3 Przetwarzanie danych przez serwis YouTube

YouTube jest platformą firmy YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA i należy do Google Inc. Prowadzimy kanał na YouTube, aby w celach marketingowych zamieszczać tam filmy informacyjne. Podmiot odpowiedzialny nie zapisuje danych podczas odtwarzania tych materiałów wideo.

Gdy użytkownik odwiedza nasz kanał YouTube, YouTube przetwarza jego dane w celu wyświetlenia filmów. Jeśli użytkownik jest wówczas zalogowany na swoje konto YouTube lub Google, dane dotyczące aktywności zostaną powiązane z jego kontem i będą przetwarzane przez Google do własnych celów. Informacje na temat przetwarzania danych przez YouTube/Google do własnych celów są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Dostęp do danych z terenu USA przez Google jest należycie chroniony, co zostało stwierdzone w decyzji KE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w USA.

3.8.4 Konkursy w mediach społecznościowych: Instagram i Facebook

Na naszych profilach w serwisach Instagram i Facebook oferujemy zarejestrowanym użytkownikom, którzy obserwują
nasze konta, udział w konkursach. Informacje na temat przetwarzania danych na
tych platformach przez firmę Meta są dostępne tutaj:
Dla serwisu Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0
Dla serwisu Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php/

1. Zasady i zakres przetwarzania danych
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w ramach konkursu, o ile dobrowolnie nam je udostępnił.
Na poszczególnych platformach przetwarzamy
następujące kategorie danych: nazwa użytkownika, ewentualnie pozostawione przez niego polubienia
oraz dodane komentarze. W przypadku wygranej w prywatnej rozmowie prowadzonej
z użytkownikiem na danej platformie rejestrujemy jego dane kontaktowe i adres korespondencyjny.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z faktu, że przekazanie nagrody nie jest możliwe bez przetwarzania danych
osobowych. Zachodzi przy tym przypuszczenie, że tego rodzaju
przetwarzanie ma miejsce również w interesie uczestników, ponieważ w przeciwnym razie nie mogliby oni
otrzymać nagrody.
Przetwarzamy dane użytkownika na danym portalu, aby mógł on wziąć udział
w konkursie, aby móc powiadomić go w przypadku wygranej oraz ewentualnie wymienić go
w gronie zwycięzców. Dane kontaktowe i adres korespondencyjny użytkownika są przez nas
przetwarzane w celu przekazania użytkownikowi nagrody.

3. Okres przechowywania
Po ustaniu celu usuwamy z naszego konta historię korespondencji
z użytkownikiem, o ile mamy taką możliwość jako operator strony. Jeśli w przypadku wygranej dane
kontaktowe użytkownika będą przez nas przetwarzane w celu przekazania nagrody,
usuniemy również te dane. Zazwyczaj następuje to po przekazaniu
nagrody lub po upływie ustawowego okresu przedawnienia.

4. Możliwość wniesienia sprzeciwu
W przypadku prawnie uzasadnionego interesu użytkownikowi zgodnie z art. 21 RODO przysługuje prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • zgodnie z art 15 RODO prawo do uzyskania informacji – w opisanym tam zakresie – na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas;
 • zgodnie z art. 16 RODO prawo do niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go i zapisanych u nas danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • zgodnie z art. 17 RODO prawo żądania od administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych, o ile dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne
  – do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  – do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa;
  – z uwagi na względy interesu publicznego lub
  – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  ;
 • zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, o ile
  – użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych;
  – nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
  – użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 RODO wobec przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczonych nam dotyczących go danych osobowych oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:
  Krajowy Inspektor Ochrony Danych i Wolności Informacji Badenii-Wirtembergii
  Lautenschlagerstraße 20
  70173 Stuttgart
  Telefon: +49 711 6155410
  Telefaks: +49 711 61554115
  E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
  https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/

Prawo użytkownika do sprzeciwu

Jeśli dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób opisany powyżej do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przeważających w teście równowagi nad interesami osób, których dane dotyczą, użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie skorzystać z tego prawa, jak opisano powyżej. Jeśli przetwarzanie zachodzi w innych celach, prawo do sprzeciwu przysługuje użytkownikowi jedynie po przedstawieniu przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
Po wykonaniu przez użytkownika prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać dotyczących go danych osobowych do tych celów, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika w tym celu.